Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “คนแคระ” as Want to Read:
คนแคระ
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

คนแคระ

3.66  ·  Rating Details ·  110 Ratings  ·  17 Reviews
คนแคระของวิภาส ศรีทองเปนนวนิยายทีเสนอปัญหาสัมพันธภาพระหวางมนุษย เปิดเผยใหเหนความโดดเดียว อางวางของกลุมคนซึงเปนตัวแทนของสังคมรวมสมัย โดยสะทอนใหเหนการขาดความตระหนักถึงคุณคาของความเปนมนุษย การหมกมุนอยูกับปัญหาของตนเอง และการโหยหาสัมพันธภาพระหวางมนุษยแตจำกัดขอบเขตของความสัมพันธนันไว ทังหมดนีผูเขียนนำเสนอผานตัวละครทีแสดงความเยนชาตอชะตากรรมของมนุษย และหาทางสรางความชอบธรรมใหแกการ ...more
Paperback, 440 pages
Published March 2012 by สมมติ
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about คนแคระ, please sign up.

Be the first to ask a question about คนแคระ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Suradech Chotiudompant
Apr 16, 2013 Suradech Chotiudompant rated it really liked it
การอานงานเลมนีเหมือนกับการดำดิงลงไปในหวงจิตสำนึกของตัวละครเมือโลกปัจจุบันทีบิดเบียวไดทำใหความสัมพันธระหวางมนุษยบิดผันตามไปดวย การจองจำทางกายอาจจะเปนสัญลักษณของการกักขังทางใจของมนุษยในสังคมปัจจุบันทีตองพึงพาผูอืนรอบขางในการดำรงชีวิตอยู อำนาจและการสยบยอมกลายเปนเรืองธรรมชาติ ในขณะทีความรักถูกบันทอนใหกลายเปนเกมของผูกระหายซึงอำนาจ คำถามทีตามมาคือทางออกจากวังวนวิปริตของสังคมทีบีบเคนเชนนีจะเปนไปไดหรือไม

ภาษาของวิภาสเขมขน หากบางครังอาจจะยืดยาดและดูเวินเวอ แตทังนีอาจจะเปนความพยายามทีจะคนแคะรองรอยความคิดแ
...more
Katie Lee
Oct 20, 2012 Katie Lee rated it liked it
เนือเรืองดำเนินไปเนิบชาจริงๆ จนบางทีกนาเบือไปบาง พลอตเรืองไมซับซอน แตกลวิธีการเขียนของผูเขียนสามารถลากยาวมาไดกวา400 หนา(อยางนาอัศจรรย) ธีมหลักๆคือการมองเหนคุณคาของความเปนมนุษย และการคนหาตัวตนโดยมองขามความถูกตองของกฏเกณฑในสังคม ตอนกลางเรืองแผวบาง ตอนจบทำไดดี ...more
Suphanat Rodwanna
Feb 08, 2017 Suphanat Rodwanna rated it liked it
ณ จุดหนึงแหงยุคทีการยำกรายดำดิงสูจิตใจมนุษยฟกชำ คนแคระคือรอยบินของความสำเรจในความพยายามแสวงหารูปธรรมของจิตใจทีเวิงวางมืดมิดและเยือกเยน ...more
Petch Manopawitr
May 01, 2016 Petch Manopawitr rated it really liked it
นวนิยายรางวัลซีไรตประจำปี2555 เรืองเลาสำรวจสภาวะจิตใจภายในของตัวละครหลักสามคนคือเกริก พิชิตและนุช เพือนรักสามคนทีตางมีปมในจิตใจคนละแบบ โครงเรืองดำเนินโดยเกริกกับสภาวะทางอารมณทีอธิบายไมไดจนนำไปสูการจองจำคนแคระในความพยายามทีจะสถาปนาความสัมพันธแบบใหม ทีทาทายความถูกตองและจารีตทุกประการ

จุดเดนคือภาษาและการพรรณนาทีละเอียด หมดจดจนเหนภาพตามแทบจะในทุกอิริยาบทเหมือนฉากหนัง โดยเฉพาะภาพตึกเการางทีลึกลับ บึงนำทีสวยสงบ แมการดำเนินเรืองจะเนิบชาและหลายชวงหลายตอนจะมีลักษณะกึงจริงกึงฝันพราเลือนจนเหนือจริง แตตองยอม
...more
Worawich Standup
Oct 26, 2012 Worawich Standup rated it liked it
Shelves: thai
เพียงสองยอหนาแรกทำใหผมทึงในการเขียนบรรยายความรูสึกของตัวละครทีชือ 'เกริก' และมันไดอธิบายความเปนไปไดของเรืองนีอยางสมเหตุสมผลแลว เพียงแคสองยอหนาแรกเทานัน ตลอดเรืองสรางความเพลิดเพลินใหผม ดวยการจับจองไปยังความคิดและจิตใจทีดินพลานอยูภายในตัวละคร โครงสรางโดยรวมของเรืองเกือบสมบูรณแบบ มีสวนทีปูดเกินขึนในตอนทายบันทอนความสวยงามมืดทึมอันไดรูปของมัน ...more
North
Mar 14, 2015 North rated it it was amazing
เพิงเขาใจความหมายของการอานนวนิยายเมือไดอานเลมนี สรางความรูสึกรวมไดดีเยียม กลาหาญและโดดเดนดวยการใครครวญกับทังตัวละครและกับตัวคนอานเองซึงคงเปนสวนสำคัญ เนือความสวยงามแตพอดี ถอยคำไมแหงแลงขณะเดียวกันกไมเยินเยอจนเลียนเอียน ...more
Poppy000
Dec 27, 2015 Poppy000 rated it it was amazing
ชอบมากกกกกก
Mango
Jan 05, 2017 Mango rated it really liked it
ผิดคาดทีตัวเองชอบเลมนีมากจนถึงขันติด top 5 ของปี 2013
แรกๆ กอึดอัดกับถอยคำบรรยายทีไมอนุญาตใหเราพักหายใจบางเลย แตพอปรับจังหวะใหคุนชินแลว กชอบเลมนีตรงทีวา วิธีเลามันชางสอดรับกับการคุมขัง อำนาจในมือทีสายคลอนไปมาระหวางตัวละครในเรืองดีจริง
...more
Jiramet Kupairin
Mar 27, 2016 Jiramet Kupairin rated it liked it
อยากจะเรียกนวนิยายเลมนีของวิภาสวา 'นวนิยายเงียบ' (ศัพทประดิษฐ) อันเนืองมาจากตัวละครไมใครจะมีบทสนทนาโตตอบกันมากเทาทีควร เปนเพียงการบอกเลาเรืองราวผานการบรรยายอันยืดยาดเวินเวอ(ทีบางครังอาจเรียกวาการพรรณนา) สงผลใหการเลาเรืองเปนไปแบบเนิบชายาวนานถึง 400 กวาหนา ทัง ๆ ทีตัวเนือเรืองดูเหมือนจะไมคอยมีปมขัดแยงอะไรมากมาย

อยางไรกตาม วิธีการเลาเรืองดังกลาวกลับยำเนนและนำเสนอภาพจำลองชีวิตมนุษยไดอยางงดงามและถึงพริกถึงขิง ภาษา(ทีบางครังเปนจินตภาพ)ทำหนาทีของมันไดอยางดีเยียม สอดรับกับสารสำคัญและจุดมุงหมายทีวิภาสตองก
...more
ชอบเตอร์
Mar 27, 2016 ชอบเตอร์ marked it as to-read
"…ความชิงชังเคียดแคน ความรันทดชอกชํา คำพูดเยาะเยยทีทิมแทงใจ เสียงหัวเราะและความอัปยศอดสูทังหลายลวนถูกกลืนหลอมรวมอยูในอารมณโกรธเกรียวคอยหลอเลียงเพลิงใจมิใหดับมอด จิตใจของชายแคระหาไดดูดซึมเฉพาะเพียงเคราะหกรรมในยามนีเทานัน แตมันซับเอาชะตากรรมและความทุกขทนหมนไหมทังหมดทังปวงในอดีตมาคลุกเคลา นําหนักของสายตาทุกคูทีจับจองรางกายพิกลพิการของตน สิงเหลานีเขาสุมมันเขาไปในอกอยางแขงขัน... คนแคระขบเคียวคำเจบปวดรวดราวทังหลาย วลีบันทอนประดามีผุดขึนไมขาดสายในหวงคิด และกำลังครอบนัยนตาเขา มันกระเดนออกมาแลวกลับพุงตรง ...more
Tassanee
Oct 10, 2012 Tassanee rated it really liked it
สะดุดตังแตเหนสันกระดาษเปนสีดำ แตพออานไปสักพัก กเหนเลยวารูปลักษณหนังสือแบบนีละเขากันกับเนือหาเปนทีสุด

สวนตัว ชอบทีหนังสือเลมนีตรงทีเลนกับจิตใจมนุษยดวยการตีแผความรูสึกนึกคิดทีแฝงตัวในมุมมืดของมนุษยแตละแบบ โดยทีปกติเราอาจมองไมเหน หรืไมสังเกต

ขอติอยางเดียวคือการดำเนินเรืองทีเนิบชา หากผูเขียนไมใชภาษาทรงพลังในการบรรยาย หนังสือเลมนีอาจจะนาเบือมาก

...more
Earn
Mar 10, 2016 Earn rated it really liked it
ความอางวางเปลาเปลียวของจิตใจนำไปสูการกระทำทีเกินกวาจะหยังคิดได เนือเรืองวนเวียนอยูกับความตระหนักนึกคิดของจิตใจทีแปรปรวนเพือเสาะหาความมันคงใหแกตนเองโดยมีคนแคระเปนจุดศูนยกลางยึดเหนียวจิตใจของคนทังสาม โทนเรืองถูกปกคลุมดวยสีเทาดำ เตมไปดวยความหดหูและความตะขิดตะขวงใจตอการกระทำตางๆ มีความเนิบนาบและเยินเยอปานกลางถึงมาก แตตอนจบถือวาทำออกมาไดดี(และสะใจ) ...more
Garn Atiwat
Apr 02, 2014 Garn Atiwat rated it it was ok
อานดวยความอึดอัด เนือเรืองเชืองชา พรรณนาฟุมเฟือยมากมาย แอบมีรางวัลพาไปเทียวออสเตรเลียชวงทาย หลังจากอยูแตกรงขังทังเรือง ...more
meekob
Jun 19, 2013 meekob rated it really liked it
ใชภาษาสละสลวย แตดำเนินเรืองชาเนิบ พยายามสรางประเดนชักชวนใหฉุกคิดตามตัวละคร แตไมสรางสะพานใหไปถึงบทสรุป คนอานทีมีพืนเพตางกัน อาจจะตีความขอความในเรืองไดตางกันไป ...more
Earn Kunsrirut
Earn Kunsrirut rated it it was amazing
Sep 05, 2014
Caesar
Caesar rated it liked it
Apr 17, 2013
Sarut Ratanavijit
Sarut Ratanavijit rated it really liked it
Oct 29, 2013
Iamasnat
Iamasnat rated it liked it
Jan 03, 2017
Piya
Apr 19, 2014 Piya added it
เนือเรืองยืดไปนิดคับ ...more
Pasoot Laisathit
Pasoot Laisathit rated it did not like it
Feb 16, 2016
Kung
Kung rated it really liked it
May 05, 2013
Ron Tritara
Ron Tritara rated it liked it
Oct 13, 2013
Mirai Sakinohana
Mirai Sakinohana rated it it was amazing
Feb 03, 2014
Nirato
Nirato rated it liked it
May 23, 2016
Sirinapa Chimma
Jan 15, 2014 Sirinapa Chimma marked it as to-read
good
Wutthichai Maneeloes
Wutthichai Maneeloes rated it it was amazing
Jan 11, 2014
Peach Aksibhara
Peach Aksibhara rated it liked it
Jan 29, 2017
Dongz
Dongz rated it liked it
Nov 12, 2012
Wan Chantavilasvong
Wan Chantavilasvong rated it really liked it
Aug 29, 2013
Nattawut
Nattawut rated it really liked it
May 19, 2015
« previous 1 3 4 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • ปีศาจ
 • เพชรพระอุมา (ตอน 06) แงซายจอมจักรา (4 เล่ม บรรจุกล่อง)
 • ลับแล, แก่งคอย
 • สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (Sing Mi Chiwit Thi Riak Wa Khon)
 • The Ladybird Book of the Mid-Life Crisis
 • Sea Oak
 • สิ่งที่ค้นพบระหว่างนั่งเฉยเฉย อุนนุนหมายเลข ๑
 • เจ้าหงิญ
 • How Toyota Became #1: Leadership Lessons from the World's Greatest Car Company
 • The Pilgrim Kamanita: A Legendary Romance
 • 微笑的魚: A Fish That Smiled at Me
 • 手紙
 • แผ่นดินอื่น
 • Rear Window
 • Let's Be Enemies
 • The Language of Knives
 • Sounds Dreadful
 • Toyota Talent

Share This Book