Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เงารักซ่อนใจ” as Want to Read:
เงารักซ่อนใจ
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

เงารักซ่อนใจ

3.31  ·  Rating Details ·  13 Ratings  ·  8 Reviews
ตลอดเวลา...เธอเปนไดแคเงาของผูหญิงอีกคน
เงาซึงปรารถนาทีจะมีตัวตน...ปรารถนาความรัก
หากแมกระทังยามทีเธอตกเปนของเขา
เธอกยังคงเปนเพียง "เงา" ของคนทีเขารักสุดหัวใจ


ปลายฝันแอบหลงรักวายุมาตังแตสมัยเรียน
แตนาเสียดายทีเขาไมเคยมองเหนเธอเลย
เธอเปนเพียงแค “เงา” และเมือความรักของเขา
ตองลมสลายลง เพราะคนรักของเขาเปลียนใจ
ไปแตงงานกับชายอืน เขากลับแสดงทาทีรังเกียจ
และเหยียดหยามเธอ ทังทีทังหมดไ
...more
Published by 1168
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about เงารักซ่อนใจ, please sign up.

Be the first to ask a question about เงารักซ่อนใจ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-44)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Monaliz Juang
Mar 07, 2015 Monaliz Juang rated it liked it
Shelves: thai-novel
เรืองนีเปนพลอตทัวไป นางเอกแอบหลงรักพระเอกแต
พระเอกเปนแฟนพีตัวเอง แลวแตนักเขียนจะเขียนดำเนิน
เรืองยังไง กอนอืนเลยอานไปแลวปวดหัวกับชือตัวละครมาก
เพราะชือมันคลายกัน ปลายฝัน ปลายฝน ชือเลน นิจ นัจ
เวลาอานทีตองพยายามกลับมาอานซำวา เมือกีอานถูกคนนะ
ชือพระเอก วายุ แปลวาลม ชือพระรองก ลม มีลมสองคนใน
เรือง

เนือเรืองบีบคันหัวใจดีคะ คือมันเกิดจากการทีตัวละครไมพูด
อะไรกเกบไว คนทีนารำคาญสุดคือพีสาวนางเอก รองลงมา
นางเอกกับพระเอก คือไมบอกรักยังพอเขาใจ แตคนตัวตนเหตุ
ทังหมดอยางพีนางเอกควรไดรับโทษอะไรบาง อานแลวรูสึกพระเอก

ไมคว
...more
Fish Lapass
Sep 07, 2015 Fish Lapass rated it really liked it
เรือง...เงารักซอนใจ
By...ติญญา

วายุ + ปลายฝัน (นัจ)


>>>เมาทกันหนอย<<<
สิงเลกๆ ทีเรียกวาหัวใจ...ความเจบปวด จากความรัก...ใครเลยจะรูวา หัวใจดวงเลกๆ มันมีความเขมแขงมากกวาทีเราคิดนัก ตอใหพบเจอความเจบปวด แมความเจบปวดนันจะมาจากคนทีเรารัก เรากยินดีรับความเจบปวดนันเสมอ ไมวามันจะมีกีครังกตาม


มีหลายคนไมนอยทีมักจะเลือกทำใหตัวเองดูดีในสายตาคนอืน และอยากใหเขาจดจำแตภาพลักษณดีๆ ของตัวเอง ทีเรามักเรียกมันวา “การสรางภาพ” โดยไมเลือกวิธี ไมเวนแมแตการใหรายผูอืนอาจดวยความตังใจหรือไมกตาม และกปฏิเสธไมไดอี
...more
Mimamo
Sep 05, 2016 Mimamo rated it did not like it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Polyj
Dec 21, 2014 Polyj rated it really liked it  ·  review of another edition
อานจบแลวชอบคะ

แมวาขณะอานจะตองหาอะไรทำคันกลางเพือระบายความหงุดหงิดและความเจบแคนในตัวละครตางๆ เปนระยะๆ แตกนับวาเปนเพราะอานแลวอิน ชอบอารมณเจบจีดๆ ตลอดเรืองคะ

พระเอกอยาง วายุ เปนแบบรายระดับกลาง ฝีปากเชือดเฉือนระดับกลาง (ถาเทียบกับนายธฤติแหงคือรักใชไหมผลงานอีกเรืองของติญญาวายุกเปนระดับลูกศิษย)

นางเอกอยาง ปลายฝัน หรือนิจ นางแบบสาวสวย ทีหลงรักแฟนพีสาว ชอบเวลาบรรยายฉากนางเอกตองฝืนทนซอนความเจบปวดไวภายใน ทำนองหนาชืนอกตรมนะ มันเจบดี

พีสาวนางเอก ปลายฝน หรือนัจ ... สารภาพวา สองพีนองนี ชือชวนสับสนมาก ... อยาวาแ
...more
LookPla
Jan 09, 2014 LookPla rated it liked it
นิยายแนวแอบรักขางเดียวนีพอจะเดาไดเลยนะคะวาจะออกมาอารมณไหน
บีบคัน กดดัน พรำเพอ
ไมมีการบรรยายบรรยากาศอะไรเทาไหร
แตหนักไปทางพรำพรรณนาความรูสึกอารมณของพระนางมากกวา
มันดีตรงทีทำใหเขาใจความรูสึกลึกๆในใจ
แตอานไปเรือยๆ แอบรูสึกเหมือนเวินเวอไปนิด
มันกึงๆ ระหวางจะอิน กับจะรำคาญยังไงไมรู 5555
แอบชอบตรงทีในเนือเรืองไมมีตัวอิจฉาออกมาปวน
ทังๆ ทีเขียนออกมาเหมือนจะมีนะ มีคูแขงหัวใจดวย
แตคนเขียนกไมสรางใหตัวละครนันเปนตัวอิจฉาทีมาหำหัน กลันแกลงกัน
กลับเปนคูแขงหัวใจทีมีนำใจ และนารัก
นารักพอทีจะใหนางเอกเลือกไปเปนคูครองได
แตที
...more
THEBEAM
May 12, 2012 THEBEAM rated it it was ok
Shelves: thai
นีไมใชรีวิวหนังสือนะคะ แตมันคือการ...บน บน บน
กอนอืนนะ ขอบอกวา...สับสนชือนางเอก กับ พีของนางเอกคะ...นิจ กับ นัจ
อานแลวตองขอเวลา 3วิ นึกกอนวาเปนคนพีหรือคนนอง ขาดความตอเนืองไปเลยเพราะมัวแตไปนึกวาใครเปนใคร
ขัดใจนัจ พีของนางเอกอะ ไมชอบเลยจริงๆ ขวางหูขวางตามาก เอาไปเกบที!!!!
นางเอกก...เฮอ
พระเอกกอะไรกไมรู เฮอ (อีกรอบ)
แตชอบคุณลม 555

สำนวนการเขียนโอเคเลยคะ ไหลลืนไปเรือยๆ คนเขียนคนเดียวกับเรืองหนีรักพันธะหัวใจ จะบอกวาเรืองนันสนุกกวาเรืองนีเยอะเลย
แตวาเรืองนีอานแลวมันไมอิน ไมจีดเลย เฉยมากๆๆ
อานๆ วางๆ เฮอ (3 รอบแ
...more
Cypher
Cypher rated it liked it
May 15, 2015
Mancho283
Mancho283 rated it liked it
Jul 07, 2014
Alish
Feb 07, 2015 Alish marked it as to-read  ·  review of another edition
read
Bussara Jessadapagorn
Bussara Jessadapagorn rated it really liked it
Mar 05, 2016
Ketsara Rps
Ketsara Rps rated it really liked it
Mar 07, 2015
Namthip Sudchaliaw
Namthip Sudchaliaw rated it really liked it
Oct 02, 2016
Bankub
Bankub rated it really liked it
Sep 03, 2016
Naruechon Cheychomsree
Naruechon Cheychomsree marked it as to-read
Dec 06, 2012
Jin
Jin added it
Mar 29, 2013
Apirak Kamolkhunapha
Apirak Kamolkhunapha marked it as to-read
Apr 07, 2013
Noina Sasiyaporn
Noina Sasiyaporn marked it as to-read
Jan 24, 2014
Lovelysky Jwp
Lovelysky Jwp marked it as to-read
Jun 25, 2014
Oruchon Ammawan
Oruchon Ammawan marked it as to-read
Oct 10, 2014
Alish
Alish added it
Feb 07, 2015
Bee
Bee marked it as to-read
Feb 11, 2015
Pim Pim
Pim Pim marked it as to-read
Apr 27, 2015
Hala
Hala marked it as to-read
May 02, 2015
ฟ้า
ฟ้า marked it as to-read
May 02, 2015
Noo KaiMuk
Noo KaiMuk marked it as to-read
Jun 12, 2015
Wantakan
Wantakan marked it as to-read
Aug 02, 2015
Supa Potiwong
Supa Potiwong marked it as to-read
Aug 23, 2015
Kanyarat Mansngan
Kanyarat Mansngan marked it as to-read
Sep 24, 2015
Mink ET
Mink ET marked it as to-read
Mar 16, 2016
Su
Su marked it as to-read
Mar 26, 2016
Jutamas Kamkasin
Jutamas Kamkasin marked it as to-read
Apr 01, 2016
Ravisara Ping
Ravisara Ping marked it as to-read
Apr 25, 2016
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Share This Book