Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “บุพเพสันนิวาส” as Want to Read:
บุพเพสันนิวาส
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

บุพเพสันนิวาส

4.48 of 5 stars 4.48  ·  rating details  ·  258 ratings  ·  32 reviews
เรืองราวสนุกสนานเกิดขึนเมือ เกศสุรางค อาจารยสาวรางทวม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต แลวลืมตาตืนขึนมาในรางของสาวสวย ผอมบาง ทีตอนแรกเธอเองกอยากจะดีใจหรอก เพียงแตวาเธอกลับรับรูวาตัวเองไดโผลมายุคในยุคพระนารายณมหาราชยและไมรูจักใครเลย แถมยังเปนทีเกลียดชังของคนทังเรือนยกเวนบาวพีเลียงสองคน ดวยรางของคนทีเธอเขามาอยูคือรางของแมหญิงการะเกดผูมีความงามเปนเลิศพอ ๆ กับความรายกาจ ยิงลูกชายเจาของ ...more
Paperback, 512 pages
Published January 2012 by Happy Banana (first published February 2010)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about บุพเพสันนิวาส, please sign up.

Be the first to ask a question about บุพเพสันนิวาส

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 678)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Ning
เสียงลือ เสียงเลาอาง อันใด พีเอย
(อะนะ เอาใหเขาตามทองเรือง)

ไดยินคำรำลือเกียวกับหนังสือเลมนีมานานละคะ
แตเพิงไดมีโอกาสอาน
เพราะหวังวามันอาจจะมีโอกาสลดราคาลงมา50%
แตกตองใหผิดหวังอยูทุกคราไป
เพราะนอกจากจะไมเคยลดแลว
มันยังขาดตลาดอยูพักนึงดวยซำ

ชอบมาก ๆ คะเรืองนี
ใหคะแนนการคนควา นันกเตม 5 ดาวแลวคะ
ยังไมรวมถึงคะแนนพลอตเรือง ผูกเรือง ดำเนินเรือง
สำหรับเรานัน ใหเกิน 5 ดาวไปเลย

อานแลวสนุกเพลิดเพลินดี
แมจะไมไดใหความรูสึกอิมเอมใจมากนัก
แตความสนุกอยางเดียวกเหลือ ๆ ละ

สวนตัวแลวเปนคนออนดอยเรืองประวัติศาสตรสยามประเทศมาก ๆ
...more
Srisurang
ชอบมากๆ คะ นารัก ไดทังสาระประวัติศาสตรไทยสมัยพระนารายณ และความสนุก ชอบตัวละคร ทังนางเอก ทังพระเอก และตัวละครประกอบทุกตัว ตลอดจนการตีความและนำเสนอประวัติศาสตรไดอยางกลมกลืน แบบไดสาระโดยไมรูตัว แตสวนมากจะสนุกสนานมากกวา ขำและอมยิมกับนางเอกตลอดเลยคะ และทังหมันไสกับหมันเขียวพระเอก คนอะไรนารักเยียงนี พลอตกลงตัวมากดวย
พลอตนางเอกยอนเวลากลับไปในอดีตนีเปนเหมือนพลอตหลักอันนึงทีคนเขียนกันมากทังของไทยและตางประเทศมานานแลว แตทีจะหาโดดเดนเปนเอกลักษณนาประทับใจนันยากพอสมควร แตเรืองนีทำไดคะ ทังลักษณะสวนตัวของนางเอก
...more
Polyj
เรืองนีไดยินมานานแลววาสนุก ... เหนตัวเลขพิมพซำแลวตาโตเลยคะ

เรืองนีนางเอกขามเวลายอนอดีตไปสมัยสมเดจพระนารายณ สมัยกรุงศรีอยุธยา เนือเรืองอิงประวัติศาสตร ซึงเขียนออกมาไดนาสนใจ ไดความรู (ทีเคยเรียนมานานและลืมไปหมดแลว) และไดความสนุกจากอาการ รัว ๆ ของนางเอก ภาษาทีใชบรรยายมีภาษาไทยโบราณทีใชในสมัยนัน ปนๆกันไปกับภาษาทีเกิดจากความคิดของนางเอกทีไปจากยุคปัจจุบัน ทำใหโดยรวมแลวอานงาย และเรืองกมีสีสันขึนมามากจากความคิดแบบไมเหมือนใครของนางเอก
.
.

แอบอิจฉาเกศสุรางคมาก ทีตอนแรกอวนมาก พอยอนอดีตไปปุบ ...นางสวยคะ ผอมสวย
...more
Arisa
ชอบเรืองนีมากกกก (ถึงมากทีสุด)
เกศสุรางค นางเอกเปนคน(เคย)อวน แลวจูๆกมีเหตุอันตองยอนกลับไปยังสมัยกรุงศรีฯยุคพระนารายณ
โดยแทนทีจะไปเปนนางเอก(เหมือนกับเรืองอืนเขา) กลับกลายเปนอยูในรางการะเกด คนสวย แตเปนนางรายซะนี
การะเกดเปน(วาที)คูหมันของพระเอก ซึงพระเอกคอนขางเกลียดนางรายมาก
พอเกดสุรางคมาเขารางการะเกดกเริมชอบ
เรืองนีอิงประวัติศาสตรเยอะมากกกก
(view spoiler)
...more
Fe-rin Fernita
เปนหนังสือทีมีอยูในครอบครองมานานมากแลวแตไมคอยอยากหยิบมาอานเลย ตอนทีซือกดวยความรูสึกวาเปนหนังสือทีแตงโดยคุณรอมแพงและคอนขางโดงดังมากนาจะสนุก เลยจัดมาแตกดองมานาน เพราะวากลัวมากวาอานไปแลวจะไมชอบใจเพราะดูจากชือเรือง กลัวจะเปนหนังสือแบบรักหวานหยดยอยแตรันทดนางเอกเปนแมหญิงยุคโบราณชำรักลำบากลำบนกวาจะพบรักแทอะไรเทือกนี ไมปลืมแนวนันเทาไหรอีกทังเปนคนทีจะไมคอยอินกับคำศัพทเกาๆมากนักเพราะทักษะความรูความเขาใจในภาษาไทยแบบศัพทยากๆนันแคหางอึง...เลยกลัวไมสนุก และงงกะภาษาไทยโบราณ เลยไมเอามาอานซะงัน...

แต......

พอไดอาน
...more
Bsmirai
นางเอกของเรืองมีอันจะตองยอนกลับไปในยุคของพระนารายณ สมัยอยุธยา
แตแทนทีตัวเองจะเปนทีรักของคนทีนันดังทีเคยอานๆ นิยายหลายๆ
เธอกลับเปนคนทีไมคอยมีใครชอบเสียนี ทาทางจะไมใชนางเอกแตเปนนางรายซะแลว

ตอนแรกอานแบบไมไดหวังอะไรมาก แตอยากบอกวาดีเกินคาด
แมวาพลอตการยอนกลับไปในอดีตจะคลายกับนิยายเรืองดัง แตความคลายกมีเพียงเทานัน
เนือหาคอนขางแนนทีเดียว คำพูดของตัวละครอาจจะยอนยุค (มากนิดนึง) ทำใหอานยากในแรกๆ
แตอานไปเรือยๆ กไมมีปัญหา กรีดพระเอกมาก ปากแขงเปนทีสุด (อันนีทำใหนึกถึงคุณหลวงของทวิภพมาหนอยๆ)

เอาเปนวาอานสนุกไมเสีย
...more
Abc
อานเรืองนีตังแตนิยายออกใหมๆ ความสนุกกสนุกอยูนะ แตไมไดชอบมากมายเหมือนคนอืนๆ ไมรูทำไมเหมือนกัน ...more
Soradajung
ใชเวลาอานหนังสือเลมนี 2 คืน แบบวา ไปทำงานอีกวัน ตาเหลือง...5 ดาว คะ..ไมตองพูดอะไรมาก ...more
Pannanat Janthong
สนุกคะ อานเลย ไมตองคิดเยอะ ...more
LookPla
เพิงอานงานของรอมแพงเลมนีเปนเลมแรกคะ รุนนองใหยืมมาอีกเชนเคย
พลอตเรืองเปนแนวทะลุเวลากลับมาอดีต เพียงแตเรืองนีนางเอกเราตายจากชาติปัจจุบันเลย
ทำใหไมตองคิดเรืองจะกลับไปสูยุคปัจจุบันเลย ตัดปัญหาเรืองนีไป
อานเรืองนีแลวเหมือนไดอานหนังสือประวัติศาสตรไปดวย
จากทีเคยเรียนมา แตคืนครูบาอาจารยไปหมดแลว 555
กตองบอกวาไดความรูกลับมาพอสมควรคะ
ปกติไมคอยไดอานนิยายอิงประวัติศาสตรแบบนีสักเทาไหร
สำหรับเรืองนีอานจบแลวตองบอกวา
คอนขางชอบนะคะ เพราะรูสึกวาไดความรูไปดวยเลย
ไดเหนวิถีชีวิตความเปนอยู ไมวาจะเรืองเลกๆ นอยๆ กตาม
อานแลวกคิดวา
...more
Manna
โปรยหลัง

"กลุมผูหญิงทีเธอมองเหนนัน บางกตัดผมเกรียนไวปีกกันรอบลงนำมัน จนเหนขอบตังขึนเดนชัด สองขางหูมีจอนผมยาวเคลียแกม บางกตัดผมสันเพียงตนคอ บางกตัดเปนทรงดอกกระทุม
"ตอนนีทานใดเปนพระเจาอยูหัวละพีผิน"
"สมเดจพระนารายณเจาคะ" พระนารายณมหาราช!

"คงสาสะใจแลวสิหนา"
เสียงทุมเขมนันเอยออกมาพรอมวงตาอริทีจองมองมา ยิงไดมองเหนสายตาของบาวไพรคนอืนๆ ทีมองเธออยางตำหนิชิงชัง กยิงทำใหรูวานิสัยของแมหญิงการะเกด คนทีเธอมาอาศัยรางนีคงรายกาจไมเบาเลยทีเดียว
"เออเนาะ เขามีแตขามภพมาเปนนางเอก ตูดันขามมาเปนนางรายซะงัน เฮอ เครียดไดโล
...more
KawaiiSusu
นิยายขามเวลายอนยุคไปยังยุคสมัยของพระนารายณ สำหรับเรืองนี นางเอกเหมือนเขาไปเปนผูชม ผูรับรูเหตุการณทีเกิดขึนจริงในสมัยนัน มากกวาจะเปนตัวละครขับเคลือนประวัติศาสตร ถึงอยางนัน เรืองนีกเปนเรืองทีสนุกและนาจดจำ

ตังแตขามเวลากลับมาในอดีต จะรูสึกเหมือนกำลังติดตามชีวิตของคนปัจจุบันทีตองปรับตัวเขาหาอดีตอยางชาๆ ผูเขียนใสใจเกบรายละเอียดในสวนนีเปนอยางดี ทังยังหาขอมูลประกอบมากมายเพือเสริมใหแตละฉากสมจริงโดยไมยัดเยียด แถมสอดแทรกมุกตลกทีชวยใหโทนเรืองไมเครียดจนเกินไป

อีกจุดหนึงทีชอบกคือ ความสมเหตุสมผลในการขามเวลาของนา
...more
Pimsmmy Jitrawishwesh
เปนนิยายอิงประวัติศาสตรไทยทีอานแลวสนุกมาก ผูแตงบรรยายเหตุการณ,พิธีโบราณ,ขาวของเครืองใชไดเหนภาพ
ตัวละครแตละตัวมีเอกลักษณโดดเดนใหสนใจใครรูวาเคาคือใคร โดยเฉพาะเรืองราวของนางเอกทียิงอานยิงรูสึกวานางเกศสุรางคนีนารักชะมัด มีแอบลุนนิดๆกับเรืองราวรักขามภพดวยจะ
ตองขอชมผูแตงวาทำการบานหาประวัติศาสตรมาดีมาก ไมแนนไป ลงตัว
ประทับใจมากคะ
...more
Laksamee Phanpradit
เปนแนวพีเรียดทีชอบทีสุดเลยเรืองนี สนุก เปนการรูจักประวัติศาสตรผานนิยาย อาจจะไมไดมีเนือหา ขอเทจจริงเหมือนตำรา แตกทำใหจำไดงายกวาอานตำราเยอะ ...more
Hisocity.net
เปนนิยายทีสนุกมากคะ เนือเรืองมีเกรดความรูทางประวัติศาสตร เขาใจสอดแทรกอารมณขัน การเดินเรืองกระชับ แถมยังไมมีตัวอิจฉามากวนใจเหมือนนิยายสวนมาก ชอบคะ ...more
หยดน้ำผึ้ง
เรืองนีสนุกมาก เปนนิยายทีนางเอกหลงยุคเรืองนึงทีเราชอบมากทีสุด

มีหลายอารมณ เปนเรืองแรกทีอานของรอมแพง และประทับใจมากเสียดวย :)
...more
Rachanida Koosawangsri
ชอบทีผูแตงศึกษาหาขอมูลกอนจะแตงนิยายสักเรือง มันทำใหเรารูสึกเขาใจบรรยากาศไดมากยิงขึน ...more
Supranee Thanapitak
สนุกมาก เอาประวัติศาสตรมาผสมจินตนาการไดยอดเยียม ...more
Sakura White
นิยายเรืองนีสนุกมากคะ หลงรักนางเอกเลย ...more
Mameaw Limbanchongkit
ยังไมไดอาน แตเหนคนอืนบอกวาสนุก ...more
Outz Wcrpp
ชอบมากทีสุด ...more
Paweena Wongwinyutragan
อานเพลิดเพลินมาก
...more
Papelaa Ri
แปะไวกอนไดไหมหนา ...more
Kamons
เปนหนังสือทีสนุกจริงจังมากสำหรับเราคะ ทังขำและเขิน อานแลวแอบเผลอคิดวาอยากเปนแมนางการะเกดบาง นอกจากนียังมีเกรดเลกเกรดนอยของประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาแทรกดวย สุดทาย อานเลมนีจบอยากไปเดินเลนทีอยุธยาเหมือนทีแมนางการะเกดออกไปเดินเลนทีตลาดนูน นัน นี สมัยนัน ...more
Monalize
เปนเรืองเบาสมองทีแฝงประวัติศาสตรสมัยพระนารายณเอาไว ความนารักของนางเอกกับมุกฮาๆทำใหอมยิมตลอดเรือง
ทังความฉลาดและความเจาเลหของนางเอก สวนพระเอกถึงแมจะรังเกียจตอนแรกแตกอดหลงรักความฮาบวกความนารัก
ของนางเอกได ภาษอานไหลรืนสนุกจนวางไมลง เกบไวเปนในนิยายโปรด
...more
Moontoonlady
พยายามไมคาดหวังจากการอานหนังสือเลมนี
เพราะทีอานรีวิวผานๆ มา ทุกคนใหความเหนไวในทิศทางคอนขางดีเหลือเกิน...

ชอบๆ คะ
ฮามาก แมจะอานภาษาพูดบางประโยคไมรูเรือง
เขาใจยากเกิน

แตมีโอกาสคงอานหนังสือของนักเขียนคนนีอีก
เพราะถูกใจทังพลอตและสำนวน
...more
aida
ไมชอบแนวยอนยุค ไมเคยอานแนวนีมากอน
แตเหนรีวิวเลมนีแลว เลยทนไมไหว เสิรชในรานหนังสือแถวนีแลวไมมี
กเลย ซือฉบับ e-bookมาเลย อานรวดเดียวจบ
บอกไดคำเดียววาฟินมากคะคุณพีขา สมคำรำลือคะ
ใครมชอบแนวยอนยุค ลองดูนะคะ แลวจะเปลียนใจ^^
...more
Plengeii'z Phetrat Octera
สุดยอดของทีสุด หนังสือดีแฝงความรูประวัติศาสตร พระนางเคมีเขากันมากมาย อานแลววางไมลงเลย เปนเลมแรกทีไดอานของรอมแพง จากนันกติดงอมแงม ตามอานยอนหลังใหวุนวายไปหมดเลย รักเลยคะ ...more
Point Ravirujiphan
สนุกมากกกกก ตอนแรกคิดวาอานนิยายประวัติศาสตรยอนยุคจะเบือนาจะอานยาก แตทีไหนไดสนุกสุดๆ ถึงนงเอกจะเกงเวอรไปหนอย แตกโอเคคะ ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 22 23 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • จันทรา อุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • คิวบิก 2
 • เสราดารัล
 • แอบรักออนไลน์
 • Bloodhound (Cinderella, #1)
 • ทวิภพ(2 เล่มจบ)
 • ลมซ่อนรัก
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับแหวนแห่งปราชญ์ (The Thief of Baramos, #3)
 • ปริศนา
 • คุณชายพุฒิภัทร (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#3)
 • คุณชายรัชชานนท์ (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#4)
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
 • เพชรพระอุมา (ตอน 01) ไพรมหากาฬ (4 เล่ม บรรจุกล่อง)
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2
 • รอยฝันตะวันเดือด (The Rising Sun, #2)
3400307
‘รอมแพง’ เปนนามปากกาของ ‘อุย – จันทรยวีร สมปรีดา’ มีทีมาจากชือนางเอกเรืองเวียงกุมกามของทมยันตี โดยชือนีเปนภาษาลานนาโบราณ แปลวา ผูเปนทีรัก หรือหญิงผูเปนทีรัก ซึงมีความหมายทีดี ประกอบกับความชอบสวนตัวในตัวอักษรลานนาโบราณ จึงนำชือนีมาใชเปนนามปากกา

สำเรจการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกประวัติศาสตรศิลปะ โทภาษาไทย

เริมเขียนหนังสือประมาณปี 2549 และไดรวมเลมในปีถัดมา ขณะนันประกอบอาชี
...more
More about รอมแพง...

Share This Book