Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “คิวบิก 1 (CUBIC, #1)” as Want to Read:
คิวบิก 1 (CUBIC, #1)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

คิวบิก 1 (CUBIC #1)

4.34 of 5 stars 4.34  ·  rating details  ·  405 ratings  ·  51 reviews
พอของเธอติดหนีมาเฟีย 20 ลานดอลลารฮองกง พรอมเซนสัญญาวาจะยกพีสาวของเธอใหหากหาเงินมาใชหนีไมทันเวลาทีกำหนด ทวาเหตุการณกลับพลิกผัน ทันทีที 'ฤทัยนาค' ถูกชายแปลกหนาทีดักอยูในบานจอปืนเขาศีรษะ เธอกรูวาถูกครอบครัวทอดทิงใหเปนของใชหนีมาเฟียแทนพีสาวแสนสวยของตัวเองเสียแลว เมือหงสกลับกลายเปนลูกเปดขีเหรมีหรือที 'หลิน หลานเซอ' มาเฟียหนุมผูมีอิทธิพลทีสุดในฮองกงจะพอใจ เขาแทบไมอยากเหนหนาเธอดว ...more
424 pages
Published July 2010 by Princess Publishing
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 1,334)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Elifobeth
เรืองนีอานแลวเพลินสมองมาก เนือเรืองคราวๆกเฉยๆนะคะ แตรายละเอียดดีมาก อานไปแลวรูสึกวาคนเขียนฉลาดจัง นางเอกทีคิดแตละอยางเรากคิดไมถึงดวย เรียกวาอานไปคิดไป ไมคอยชอบภาพลักษณของพระเอกทีผมยาวแตนิสัยพระเอกลึกๆแลว(?) นารักมากเลย เปนหวงนางเอก ชอบเรืองนีอีกอยางคือ นางเอกไมสวยแถมเปนคนทวมอีก อานแลวใหฟิลสมจริงใกลตัวมากขึน (ฮาาาา) ...more
Papelaa Ri
ถาจะใหเขียนรีวิว/บน คงยาวมากๆ
เอาแบบสันๆไปกอนละกัน

ไมไดอวย ไมไดตามกระแส ไมรูดวยซำวามาเปนกระแสตอนทีเอามาอาน ทีเอามาอานเพราะวาอยากอานเรืองทีนางเอกไมสวยบาง
อานไป 80 กวาหนารูสึกวานางเอกพูดจาอวดดี ตอปากตอคำตอหนามาเฟียแบบกลาเกินไป คือเขาใจวาจะทำตัวละครออกมาใหดูฉลาด แตมันกดูเวอรๆ ทีนางไมกลัวแถมยังชอบประชดพระเอกแบบนัน เลยทำใหพักไวซักระยะ สงกรานตนีมีโอกาสไดอานผลปรากฎวา

สนุกโคตรคะ สำหรับทานทีชอบตัวละครฉลาดๆ หาทางแกปัญหา และโชวสกิลละก
เรืองนีคือคำตอบ อานไปลุนไป เพลินมาก ชอบมากคะ ชอบนางเอกมากๆคะ ถึงอาจจะดูฉล
...more
Arisa
เรืองนีสนุกคะ
เปนเรืองทีพลอตเหมือนจะโหล
แตจริงๆแลวมีมากกวานันมาก
นางเอกไมสวย อวบ แตฉลาดเปนกรด
พระเอกกนันแหละ ยังไมแสดงออกวารัก แตความผูกพันกับนาคเยอะ
ไมพูด แตแสดงออกวาเปนหวง
(:
...more
Books4life
คือมันสนุกนะ แตทีเราใหสีดาว(จริงๆมันคือ3.5)เพราะเรารูสึกวาภาษาในการเขียนชวงแรกมันออกจะแปรงๆ แตพอปรับไดกรูสึกวาสนุกดี


คาแรกเตอรนางเอกออกจะแปลกนิดหนอยเพราะไมคอยไดเจอนางเอกที"ทวม"ซักเทาไหร แตนับวาถายทอดออกมาไดดี ไมขัดหูขัดตา ถึงนางจะเกงจน"ลน" แตกยังนารักดี ไมมีตัวรายขีวีนขีโวยวายมาใหปวดขมับเลน

*อันนีสวนตัว*ไมคอยชอบตัวละครทีชือมีนซักเทาไหร แตกโอเคกับนางนะ

สรุป สนุกดีในระดับอานเพลินๆ มีเวลาวางคลายเครียด
...more
Apinya
Not your typical romance novel where a cold mafia falls in love with the pretty girl. First off, the girl is described as being plain, and not pretty. However, she is intelligent, and cunning. Her quick thinking and sharp words will pull you in. Her plans just seem so impossible but somehow she just manages to pull them off. The action will definitely keep you up all night to find out what is going to happen next.
wohd-nes-dye
เรืองนีรูจักครังแรกเพราะกระแสเลยนะ เหนมีแตคนวาสนุก
ตอนหยิบเรืองนีมาอาน กไมไดคาดหวังอะไรมาก กลัววาจะไมใชแนว
แต.....ปาดโธ!!!!! อานไปไมถึงครึงหรอก ติดหนึบ - -!!!!

เรืองนีนางเอกมีเสนหมากนะ มองโลกในแงบวกมวกกก
อานเพลินๆ ตัวละครมีเอกลักษณคอนขางชัดเจนดี
อานเพลินไปหนอยแปปเดียว 4 เลมรวด!!!

ปล.โชคดีชะมัดทีรูจักเรืองนีตอนวางแผงครบ 4 เลมแลว 555555
...more
aida
อานเรืองยอแลวไมคืดวาจะชอบ เพราะแนวมาเฟียมันไมใชทางเรา
แตพอรูวาจะทำเปนละคร แลวมีบอม ธนิน เลนเปนหลานเซอ เราวาใชเลย หุนแบบนี สายตาแบบนค ถึงทรงผมจะไมใช แตเราชอบบบบ
พิหยิบมาอานเทานันแหละ หยุดไมได แทบไมไดนอนเลยทีเดียว
...more
Ying Yuvejwattana
It's Thai Novel. So too bad my non-Thai friends can't read it. But it's an awesome love story about the mafia and a normal girl.
Mulila
เปนเรืองทีตองใชความพยายามในการอานระดับนึงเลย ตังใจจะอานใหจบตังแตละครไมออนแอร
แตกอานไมพน 3 บทแรกสักทีเพราะหงุดหงิดกับสำนวนภาษาเนียแหละ
นอกจากนียังมีความขัดแยงของการเลือกใชคำในประโยคสนทนาทีอานแลวทำใหรูสึกประหลาดๆ
ประกอบกับการใชคำสรอยซำๆ สินเปลืองเกินไป จนเหมือนเปนการตอกยำบอยๆ ทำใหรูสึกโอเวอรมากเกินไป
เชน การยำเรืองนางเอก อายุ 17 และการยำเรืองการเปนลูกครึงคิวบา-อเมริกันของแดนนี

โดยรวมจัดเปนเรืองแตงทีสนุกคะ ไดอารมณเหมือนอานการตูนญีปุน
ระหวางทีอานเรืองนีไป เรากคิดถึงเรืองบอดีการดสาวจอมซาส ของ โยชิกิ นากา
...more
LookPla
เคยเหนมีคนแนะนำตามเวบวาสนุก
พอดีมีรุนนองเอาใหยืมอาน กเลยโชคดีไป
แลวกพบวามันสนุกสมคำรำลือจริงๆ คะ
ไมรูจะเรียกเปนนิยายแนวไหน ดรามา คอมมาดี หรือ แอคชัน
นาจะผสมๆ กันอยูในเรืองเดียวกัน
บางชวงตอนออกแนวโมๆ เหมือนหนังเจมส บอนดส 555
แตกยังสนุก ตืนเตน และไดลุนระทึุกดี
ชอบอีกอยางคือคนเขียนสรางใหนางเอกเราไมใชคนทีอยูในสายตาใครตอใคร
ไมสวย หุนไมดี กยังเปนนางเอกได
เพราะเธอยังมีดีทีมีมันสมองเปนเลิศ
คาแรกเตอรทีมักยิมอยูเสมอ และมีความจริงใจ
ทำใหเปนนางเอกทีถูกใจเราไดดีทีเดียว
เพราะเคยสงสัยมานานวา ถาไมสวย จะเปนนางเอกไมไดเลยเหรอ
...more
Ning
จริงๆ เรืองนีไดอานตอนอยูในเดกดีคะ
แตอานตอนกอนรีไรท
ไมไดอานตอนรีไรท เพราะกะวา จะอุดหนุนคะ
ตอนทีไดอานครังแรกกรูสึกนะคะ
วาเรืองมันโอเวอรมาก
พอมาอานอีกครัง ยิงเหนไดชัด ถึงความไมสมจริงเยอะแยะเตมไปหมด

แตไมถึงกับหงุดหงิด
ยังคงชอบอยู(แตนอยกวาครังแรกเยอะ)
ใหคะแนนความคิดสรางสรร ความชางคิดของคนแตง
ทีพยายามจะแหวกแนว สวนกระแส
กทำไดดีในระดับนึงเลย
สำนวน ดูขัดๆบาง แตไมมาก
ชอบการเขียนในสวนของพระ-นาง ทีแทบจะไมไดสัมผัสกัน
แตคนอานกแอบจิกหมอนได
ชืนชมจุดนีมาก (สำหรับหนังสือในปัจจุบัน)

อานไดเพลินๆ ตืนเตนๆ ดีคะ
ปล. การจะอานเรืองนีให
...more
Monalize
ติดตามมาตังแตในเนต ชอบเนือเรืองทีคาดเดาไมได
ความฉลาดของนาคแบบสุดขัว แนนอนความฉลาดมีทีไปทีมา
เลยไมตะขิดตะขวงใจกับความฉลาดของนาค ชอบหลานเซอ
อยางทีบอกวาถึงจะหลอแตตัวตนการปฏิบัติตอนาคทำใหหลงรักไดไมอยาก

เนือเรืองการชิงความเปนใหญในแวดวงมาเฟีย เปนครังแรกทีไดกลินอายความ
เปนมาเฟียจากพระเอกจริงๆ แตอานไปติดอยูอยางเดียวพระเอกไมคอยไดแสดง
ความสามารถเทาไหร พยายามเขาใจวาเพราะเนนทีตัวนาค แนนอนวามาเฟีย
ยอมไมลงสนามเอง เปนอีกเลมหนึงทีหยิบมาอานบอย
...more
Plengeii'z Phetrat Octera
เรืองนีสนุกมากๆๆๆๆ
ชอบเรืองแนวนี เหมือนจะสืบสวนสอบสวน
แตนางเอกไมใชตำรวจ ดันเปนลูกนองมาเฟีย
วิธีการทำงาน การวางแผนของนาค ไดใจไปเตมๆ
หลงรักความรักทีหลานเซอมอบใหนาค
มันเปนความรักทียิงกวาความรัก
มันคือรักทีซึมลึกมากๆ
ปล. อานแลวแอบคิดถึงเฟรินกับคาโล
พอจบสีเลมเลยตองกลับไปอานหัวขโมยแหงบารามอสอีกรอบเลย
...more
Syms Asawawuthiwekin
เปนนิยายทีประชดนิยายมาเฟียตามตลาด โครงเรืองคลายกันแตตางออกไป พอเอาลูกสาวมาขัดดอกกับมาเฟีย แตเรืองนีแปลกตรงทีลูกสาวทีวาดันเกงสุดๆ แถมไมสวยอีกตางหาก มาเฟียหนุมกอยากจะฆาทิงนะสิคะ 555 แตดวยความฉลาดและมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดสูงมาก ทำใหสุดทาย...

เทาทีอานชอบมากเลยคะ แอบนึกไมถึงวานางเอกจะมีความคิดแบบนี แอบติกคงจะเปนภาษาเขียนทียังไมคอยรืนไหลแตกถือวาเลมทายๆ พัฒนามากคะ แนะนำใหลองอานนะคะ แลวจะติดใจ :)
...more
Pop
(รีวิวรวม เลม1-4)
สนุกมากกกกกกกกกกกกกคะ นางเอกไมสวย พระเอกหลอมาก แตมารักกันได พระเอกรักนางเอกมากๆ ทำทุกอยางเพือนางเอก นางเอกกทังรักทังภักดีตอพระเอก ฉากบูกมันส ลุนระทึกตลอด นางเอกเหมือนคนเหลกเลย ตายยากสุดๆ ทังระเบิดทังลูกปืน ฮาๆๆ ชอบเลม1-2มากกวาเลม3-4นิดหนอย ยังไมไดเปนคนรักกันแตนารักดี นางเอกกความรูสึกชาจริงๆ ขนาดพระเอกเคยบอกวาชอบกลายๆแลว อานไปเขินไป สนุกมากๆคะ แนะนำเลย
...more
Sheebe
Aug 25, 2013 Sheebe marked it as to-read
Shelves: thai-books
ปกติไมคอยไดอานนิยายไทย ตอนนีทำขอตกลงกะเพือนไววาเราจะอานคิวบิกนิยายโปรดของเพือน ถาเพือนอาน A Hunger Like No Other (เจาสาวของหมาปา) นิยายโปรดของเรา หุหุ ...more
Boong
ชุดนีซือมาแบบมึนๆ...แถมพอซือมาเสรจกเหนการันตีวาเปนเรืองทอปในเนตอีก
ขอบอกเลยวา ผวาเบาๆ เพราะเราไมคอยถูกกับเรืองทีขึนทอปในเนต เทาไหร

แตพออานแลว กบอกเลยวา สนุก
คนเขียนเกบรายละเอียดดีใชไดเลยทีเดียว
...more
Aupair_lin
ไมไดอานนิยายสนุกๆมานานนนนนนนนนนมากแลว เรืองนีสนุกคะ ติดมาก ภาษาแรกๆแปรงๆขัดหนอยแตกแกไขไดดี ...more
thisisploy
Jul 11, 2014 thisisploy marked it as to-read
สนุกคะ ไมคอยเจอนิยายแบบนีทีกำหนดใหนางเอกเดนเรืองสมองมากกวาหนาตาสวย อานแลวรูสึกวาคนเขียนฉลาดจัง ...more
Ganjana K
เรืองนีซือมาเพราะเหนใน web เดกดี กับ Pantip เขียนชมไวเยอะ
อานแลวไมแนวคะ นางเอกเกงเกิน
...more
Supranee Thanapitak
อานตามกระแส แตพออานจบ เหย!!! สนุกมากวางไมลง ...more
Minitabo Jung
ทำยังไงถึงอานไดเหรอคะ ;_; ...more
Pawina Phongtanasoun
สนุกมาก
Aijou
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Laksamee Phanpradit
ชอบตรงทีเรืองนีหยิบพลอตทีเจอบอยๆ (เจาหนีกับลูกหนี) มาเปลียนเปนอีกมุมหนึง มุมทีลูกหนีไมใชคนทีเจาหนีตองการ แถมไมสวยอีกตางหาก ทำใหอยากรูวาพระ-นางจะรักกันไดยังไง การใชภาษาเรืองนีธรรมดาๆ ติดขัดบาง แตการดำเนินเรืองทีสนุกทำใหไมไดสนใจเรืองภาษาเลย อานแลวกไดขอคิดอยางนึงวา ทำอะไรอยาคิดชันเดียว ตองคิดแบบกาวกระโดด แลวเราจะเปนผูชนะ ...more
Noos Yo
สนุกครบทุกรส พระเอกใสใจ หวงใย ตลอด นางเอกความรูสึกชาเพราะไมคิดวาคนอยางพระเอกจะมาหลงรัก ชอบฟินมากๆๆ ...more
โยทกา วงจวง
I love Drama in TV 3 and want read this book.
ญาณกร น้อยชาวสวน
เรืองสนุกมากคัยยังไมไดอานตองลองดู ...more
Phatjira
ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 44 45 next »
topics  posts  views  last activity   
poo 1 17 Jul 16, 2013 09:30AM  
 • Bloodhound
 • บุพเพสันนิวาส
 • จันทรา อุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • แอบรักออนไลน์
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับแหวนแห่งปราชญ์ (The Thief of Baramos, #3)
 • The Ascendance Trilogy (#1-3)
 • คุณชายพุฒิภัทร (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#3)
 • ลมซ่อนรัก
 • คุณชายรณพีร์ (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#5)
 • รอยฝันตะวันเดือด (The Rising Sun, #2)
 • เล่ห์บ่วงมนตรา (The Sixth Sense, #3)
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
 • ปริศนา
 • ทวิภพ(2 เล่มจบ)
 • Catspaw II
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2

Other Books in the Series

CUBIC (4 books)
 • คิวบิก 2
 • คิวบิก 3 FINAL  (CUBIC, #3)
 • คิวบิก 4 FINAL  (CUBIC, #4)
คิวบิก 2 คิวบิก 4 FINAL  (CUBIC, #4) คิวบิก 3 FINAL  (CUBIC, #3)

Share This Book