Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “คิวบิก 1 (CUBIC, #1)” as Want to Read:
คิวบิก 1 (CUBIC, #1)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

คิวบิก 1 (CUBIC #1)

4.36  ·  Rating Details ·  540 Ratings  ·  59 Reviews
พอของเธอติดหนีมาเฟีย 20 ลานดอลลารฮองกง พรอมเซนสัญญาวาจะยกพีสาวของเธอใหหากหาเงินมาใชหนีไมทันเวลาทีกำหนด ทวาเหตุการณกลับพลิกผัน ทันทีที 'ฤทัยนาค' ถูกชายแปลกหนาทีดักอยูในบานจอปืนเขาศีรษะ เธอกรูวาถูกครอบครัวทอดทิงใหเปนของใชหนีมาเฟียแทนพีสาวแสนสวยของตัวเองเสียแลว เมือหงสกลับกลายเปนลูกเปดขีเหรมีหรือที 'หลิน หลานเซอ' มาเฟียหนุมผูมีอิทธิพลทีสุดในฮองกงจะพอใจ เขาแทบไมอยากเหนหนาเธอดว ...more
Paperback, 424 pages
Published July 2010 by Princess Publishing
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Elifobeth
Jan 10, 2012 Elifobeth rated it it was amazing
เรืองนีอานแลวเพลินสมองมาก เนือเรืองคราวๆกเฉยๆนะคะ แตรายละเอียดดีมาก อานไปแลวรูสึกวาคนเขียนฉลาดจัง นางเอกทีคิดแตละอยางเรากคิดไมถึงดวย เรียกวาอานไปคิดไป ไมคอยชอบภาพลักษณของพระเอกทีผมยาวแตนิสัยพระเอกลึกๆแลว(?) นารักมากเลย เปนหวงนางเอก ชอบเรืองนีอีกอยางคือ นางเอกไมสวยแถมเปนคนทวมอีก อานแลวใหฟิลสมจริงใกลตัวมากขึน (ฮาาาา) ...more
Papelaa Ri
Feb 28, 2015 Papelaa Ri rated it it was amazing
ถาจะใหเขียนรีวิว/บน คงยาวมากๆ
เอาแบบสันๆไปกอนละกัน

ไมไดอวย ไมไดตามกระแส ไมรูดวยซำวามาเปนกระแสตอนทีเอามาอาน ทีเอามาอานเพราะวาอยากอานเรืองทีนางเอกไมสวยบาง
อานไป 80 กวาหนารูสึกวานางเอกพูดจาอวดดี ตอปากตอคำตอหนามาเฟียแบบกลาเกินไป คือเขาใจวาจะทำตัวละครออกมาใหดูฉลาด แตมันกดูเวอรๆ ทีนางไมกลัวแถมยังชอบประชดพระเอกแบบนัน เลยทำใหพักไวซักระยะ สงกรานตนีมีโอกาสไดอานผลปรากฎวา

สนุกโคตรคะ สำหรับทานทีชอบตัวละครฉลาดๆ หาทางแกปัญหา และโชวสกิลละก
เรืองนีคือคำตอบ อานไปลุนไป เพลินมาก ชอบมากคะ ชอบนางเอกมากๆคะ ถึงอาจจะดูฉล
...more
Arisa
Jan 09, 2012 Arisa rated it it was amazing
เรืองนีสนุกคะ
เปนเรืองทีพลอตเหมือนจะโหล
แตจริงๆแลวมีมากกวานันมาก
นางเอกไมสวย อวบ แตฉลาดเปนกรด
พระเอกกนันแหละ ยังไมแสดงออกวารัก แตความผูกพันกับนาคเยอะ
ไมพูด แตแสดงออกวาเปนหวง
(:
...more
Books4life
คือมันสนุกนะ แตทีเราใหสีดาว(จริงๆมันคือ3.5)เพราะเรารูสึกวาภาษาในการเขียนชวงแรกมันออกจะแปรงๆ แตพอปรับไดกรูสึกวาสนุกดี


คาแรกเตอรนางเอกออกจะแปลกนิดหนอยเพราะไมคอยไดเจอนางเอกที"ทวม"ซักเทาไหร แตนับวาถายทอดออกมาไดดี ไมขัดหูขัดตา ถึงนางจะเกงจน"ลน" แตกยังนารักดี ไมมีตัวรายขีวีนขีโวยวายมาใหปวดขมับเลน

*อันนีสวนตัว*ไมคอยชอบตัวละครทีชือมีนซักเทาไหร แตกโอเคกับนางนะ

สรุป สนุกดีในระดับอานเพลินๆ มีเวลาวางคลายเครียด
...more
Apinya
Mar 02, 2014 Apinya rated it it was amazing
Shelves: favorites
Not your typical romance novel where a cold mafia falls in love with the pretty girl. First off, the girl is described as being plain, and not pretty. However, she is intelligent, and cunning. Her quick thinking and sharp words will pull you in. Her plans just seem so impossible but somehow she just manages to pull them off. The action will definitely keep you up all night to find out what is going to happen next.
wohd-nes-dye
Aug 06, 2013 wohd-nes-dye rated it it was amazing
เรืองนีรูจักครังแรกเพราะกระแสเลยนะ เหนมีแตคนวาสนุก
ตอนหยิบเรืองนีมาอาน กไมไดคาดหวังอะไรมาก กลัววาจะไมใชแนว
แต.....ปาดโธ!!!!! อานไปไมถึงครึงหรอก ติดหนึบ - -!!!!

เรืองนีนางเอกมีเสนหมากนะ มองโลกในแงบวกมวกกก
อานเพลินๆ ตัวละครมีเอกลักษณคอนขางชัดเจนดี
อานเพลินไปหนอยแปปเดียว 4 เลมรวด!!!

ปล.โชคดีชะมัดทีรูจักเรืองนีตอนวางแผงครบ 4 เลมแลว 555555
...more
aida
Aug 09, 2013 aida rated it it was amazing
อานเรืองยอแลวไมคืดวาจะชอบ เพราะแนวมาเฟียมันไมใชทางเรา
แตพอรูวาจะทำเปนละคร แลวมีบอม ธนิน เลนเปนหลานเซอ เราวาใชเลย หุนแบบนี สายตาแบบนค ถึงทรงผมจะไมใช แตเราชอบบบบ
พิหยิบมาอานเทานันแหละ หยุดไมได แทบไมไดนอนเลยทีเดียว
...more
Ying Yuvejwattana
Sep 19, 2013 Ying Yuvejwattana rated it it was amazing
It's Thai Novel. So too bad my non-Thai friends can't read it. But it's an awesome love story about the mafia and a normal girl.
Muli
Mar 06, 2014 Muli rated it liked it
เปนเรืองทีตองใชความพยายามในการอานระดับนึงเลย ตังใจจะอานใหจบตังแตละครไมออนแอร
แตกอานไมพน 3 บทแรกสักทีเพราะหงุดหงิดกับสำนวนภาษาเนียแหละ
นอกจากนียังมีความขัดแยงของการเลือกใชคำในประโยคสนทนาทีอานแลวทำใหรูสึกประหลาดๆ
ประกอบกับการใชคำสรอยซำๆ สินเปลืองเกินไป จนเหมือนเปนการตอกยำบอยๆ ทำใหรูสึกโอเวอรมากเกินไป
เชน การยำเรืองนางเอก อายุ 17 และการยำเรืองการเปนลูกครึงคิวบา-อเมริกันของแดนนี

โดยรวมจัดเปนเรืองแตงทีสนุกคะ ไดอารมณเหมือนอานการตูนญีปุน
ระหวางทีอานเรืองนีไป เรากคิดถึงเรืองบอดีการดสาวจอมซาส ของ โยชิกิ นากา
...more
LookPla
Jul 24, 2012 LookPla rated it really liked it
เคยเหนมีคนแนะนำตามเวบวาสนุก
พอดีมีรุนนองเอาใหยืมอาน กเลยโชคดีไป
แลวกพบวามันสนุกสมคำรำลือจริงๆ คะ
ไมรูจะเรียกเปนนิยายแนวไหน ดรามา คอมมาดี หรือ แอคชัน
นาจะผสมๆ กันอยูในเรืองเดียวกัน
บางชวงตอนออกแนวโมๆ เหมือนหนังเจมส บอนดส 555
แตกยังสนุก ตืนเตน และไดลุนระทึุกดี
ชอบอีกอยางคือคนเขียนสรางใหนางเอกเราไมใชคนทีอยูในสายตาใครตอใคร
ไมสวย หุนไมดี กยังเปนนางเอกได
เพราะเธอยังมีดีทีมีมันสมองเปนเลิศ
คาแรกเตอรทีมักยิมอยูเสมอ และมีความจริงใจ
ทำใหเปนนางเอกทีถูกใจเราไดดีทีเดียว
เพราะเคยสงสัยมานานวา ถาไมสวย จะเปนนางเอกไมไดเลยเหรอ
...more
Ning
Dec 14, 2013 Ning rated it really liked it
Shelves: thai-novel
จริงๆ เรืองนีไดอานตอนอยูในเดกดีคะ
แตอานตอนกอนรีไรท
ไมไดอานตอนรีไรท เพราะกะวา จะอุดหนุนคะ
ตอนทีไดอานครังแรกกรูสึกนะคะ
วาเรืองมันโอเวอรมาก
พอมาอานอีกครัง ยิงเหนไดชัด ถึงความไมสมจริงเยอะแยะเตมไปหมด

แตไมถึงกับหงุดหงิด
ยังคงชอบอยู(แตนอยกวาครังแรกเยอะ)
ใหคะแนนความคิดสรางสรร ความชางคิดของคนแตง
ทีพยายามจะแหวกแนว สวนกระแส
กทำไดดีในระดับนึงเลย
สำนวน ดูขัดๆบาง แตไมมาก
ชอบการเขียนในสวนของพระ-นาง ทีแทบจะไมไดสัมผัสกัน
แตคนอานกแอบจิกหมอนได
ชืนชมจุดนีมาก (สำหรับหนังสือในปัจจุบัน)

อานไดเพลินๆ ตืนเตนๆ ดีคะ
ปล. การจะอานเรืองนีให
...more
Syms Asawawuthiwekin
Jan 10, 2014 Syms Asawawuthiwekin rated it really liked it
เปนนิยายทีประชดนิยายมาเฟียตามตลาด โครงเรืองคลายกันแตตางออกไป พอเอาลูกสาวมาขัดดอกกับมาเฟีย แตเรืองนีแปลกตรงทีลูกสาวทีวาดันเกงสุดๆ แถมไมสวยอีกตางหาก มาเฟียหนุมกอยากจะฆาทิงนะสิคะ 555 แตดวยความฉลาดและมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดสูงมาก ทำใหสุดทาย...

เทาทีอานชอบมากเลยคะ แอบนึกไมถึงวานางเอกจะมีความคิดแบบนี แอบติกคงจะเปนภาษาเขียนทียังไมคอยรืนไหลแตกถือวาเลมทายๆ พัฒนามากคะ แนะนำใหลองอานนะคะ แลวจะติดใจ :)
...more
Monalize
Dec 14, 2012 Monalize rated it it was amazing
Shelves: thai-novel
ติดตามมาตังแตในเนต ชอบเนือเรืองทีคาดเดาไมได
ความฉลาดของนาคแบบสุดขัว แนนอนความฉลาดมีทีไปทีมา
เลยไมตะขิดตะขวงใจกับความฉลาดของนาค ชอบหลานเซอ
อยางทีบอกวาถึงจะหลอแตตัวตนการปฏิบัติตอนาคทำใหหลงรักไดไมอยาก

เนือเรืองการชิงความเปนใหญในแวดวงมาเฟีย เปนครังแรกทีไดกลินอายความ
เปนมาเฟียจากพระเอกจริงๆ แตอานไปติดอยูอยางเดียวพระเอกไมคอยไดแสดง
ความสามารถเทาไหร พยายามเขาใจวาเพราะเนนทีตัวนาค แนนอนวามาเฟีย
ยอมไมลงสนามเอง เปนอีกเลมหนึงทีหยิบมาอานบอย
...more
Pop
Nov 30, 2013 Pop rated it it was amazing
(รีวิวรวม เลม1-4)
สนุกมากกกกกกกกกกกกกคะ นางเอกไมสวย พระเอกหลอมาก แตมารักกันได พระเอกรักนางเอกมากๆ ทำทุกอยางเพือนางเอก นางเอกกทังรักทังภักดีตอพระเอก ฉากบูกมันส ลุนระทึกตลอด นางเอกเหมือนคนเหลกเลย ตายยากสุดๆ ทังระเบิดทังลูกปืน ฮาๆๆ ชอบเลม1-2มากกวาเลม3-4นิดหนอย ยังไมไดเปนคนรักกันแตนารักดี นางเอกกความรูสึกชาจริงๆ ขนาดพระเอกเคยบอกวาชอบกลายๆแลว อานไปเขินไป สนุกมากๆคะ แนะนำเลย
...more
Plengeii'z Phetrat Octera
Jan 24, 2014 Plengeii'z Phetrat Octera rated it it was amazing
เรืองนีสนุกมากๆๆๆๆ
ชอบเรืองแนวนี เหมือนจะสืบสวนสอบสวน
แตนางเอกไมใชตำรวจ ดันเปนลูกนองมาเฟีย
วิธีการทำงาน การวางแผนของนาค ไดใจไปเตมๆ
หลงรักความรักทีหลานเซอมอบใหนาค
มันเปนความรักทียิงกวาความรัก
มันคือรักทีซึมลึกมากๆ
ปล. อานแลวแอบคิดถึงเฟรินกับคาโล
พอจบสีเลมเลยตองกลับไปอานหัวขโมยแหงบารามอสอีกรอบเลย
...more
Sheebe Q
Aug 25, 2013 Sheebe Q marked it as to-read
Shelves: thai-books
ปกติไมคอยไดอานนิยายไทย ตอนนีทำขอตกลงกะเพือนไววาเราจะอานคิวบิกนิยายโปรดของเพือน ถาเพือนอาน A Hunger Like No Other (เจาสาวของหมาปา) นิยายโปรดของเรา หุหุ ...more
Boong
Oct 11, 2013 Boong rated it really liked it
ชุดนีซือมาแบบมึนๆ...แถมพอซือมาเสรจกเหนการันตีวาเปนเรืองทอปในเนตอีก
ขอบอกเลยวา ผวาเบาๆ เพราะเราไมคอยถูกกับเรืองทีขึนทอปในเนต เทาไหร

แตพออานแลว กบอกเลยวา สนุก
คนเขียนเกบรายละเอียดดีใชไดเลยทีเดียว
...more
thisisploy
Jan 31, 2013 thisisploy marked it as to-read
สนุกคะ ไมคอยเจอนิยายแบบนีทีกำหนดใหนางเอกเดนเรืองสมองมากกวาหนาตาสวย อานแลวรูสึกวาคนเขียนฉลาดจัง ...more
Pawina Phongtanasoun
Nov 14, 2013 Pawina Phongtanasoun rated it it was amazing
สนุกมาก
Minitabo Jung
ทำยังไงถึงอานไดเหรอคะ ;_; ...more
Aupair_lin
Jan 05, 2014 Aupair_lin rated it really liked it
ไมไดอานนิยายสนุกๆมานานนนนนนนนนนมากแลว เรืองนีสนุกคะ ติดมาก ภาษาแรกๆแปรงๆขัดหนอยแตกแกไขไดดี ...more
Supranee Thanapitak
Aug 10, 2013 Supranee Thanapitak rated it it was amazing
อานตามกระแส แตพออานจบ เหย!!! สนุกมากวางไมลง ...more
Ganjana K
Aug 15, 2013 Ganjana K rated it liked it
Shelves: princess
เรืองนีซือมาเพราะเหนใน web เดกดี กับ Pantip เขียนชมไวเยอะ
อานแลวไมแนวคะ นางเอกเกงเกิน
...more
สิริธิดา บัวบาน
รักมาก
Moji Juf-Fuf
Jun 10, 2017 Moji Juf-Fuf rated it liked it
จริงๆ กอานจบมานานแลวละ แตเพิงนึกอยากรีวิว
ชอบตรงคนแตงแหวกกระแสแนวผูหญิงของมาเฟียไดดี (เพราะเทาทีรูมาคือตังใจกระชดนิยายพวกนัน555555) สำนวนผาน ใหอารมณการตูนญีปุนจามากกกกก แตคำสรอยเยอะไปหนอย ยำหลายรอบเกินจนบางครังกนึกรำคาญเหมือนกัน แตโดยรวมถือวาดีแหละ อานจบแลวกยังมีความทรงจำหลายๆเหตุการณอยูในหัว ไมเหมือนนิยายบางเรืองทีอานจบแลวกจบกัน ไมมีอะไรใหจดจำเลย
...more
Aijou
Apr 05, 2014 Aijou rated it did not like it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Engchan Siwa
Nov 04, 2015 Engchan Siwa rated it did not like it
เรืองนีเรายืมมาอานทังหมด 4 ครัง เพราะเปนทีกลาวขวัญมากวาสนุก

แตเราอานไมรอดสักรอบ ทังทีจริงเราชอบอานแนวนี
นาจะเปนเพราะเราติดทีนิสัยนางเอก ฉลาดกจริงแตเหมือนอวดฉลาดและทำตัวเดนไปหนอย
ทังทีคนแตงพยายามแตงใหเธอรูจักเอาตัวรอด แตถามองแบบกลางๆอยางเรานะ
นาคเธอไมรูจักเอนออนตามสถานการณเอาซะเลย ไมคอยมีสัมมาคารวะไงไมรู
เราชอบคนฉลาดทีแกลงโงมากกวาแตนางเอกทำใหทุกคนรูโตงๆไปเลยวา ชันเกงนะ ใครกสูไมได

เสียดายอะ เราอยากมากรีดทานมาเฟียกับทุกคนดวย
...more
vivi
Aug 19, 2016 vivi rated it it was amazing
คิวบิก เปนอีกนิยายเรืองหนึงทีกลับมาอานอีกหลายครัง พอๆกับเรือง Harry Potter คิวบิก 1 เรืองดำเนินไปเรวดี ไมอืด หลงรักนางเอกอยางฤทัยนาคเขาอยางจัง แลวกชอบหลิน หลานเซอ ในบทบาทของความเปนมาเฟีย โดยรวมแลวเปนเรืองทีอานงาย สนุก และไดมุมมองความรักในอีกแบบทีแตกตาง ชอบพลอตเรืองทีไมเหมือนนิยายแนวมาเฟียหลายๆเรือง >< ...more
Laksamee Phanpradit
Jun 11, 2014 Laksamee Phanpradit rated it really liked it
ชอบตรงทีเรืองนีหยิบพลอตทีเจอบอยๆ (เจาหนีกับลูกหนี) มาเปลียนเปนอีกมุมหนึง มุมทีลูกหนีไมใชคนทีเจาหนีตองการ แถมไมสวยอีกตางหาก ทำใหอยากรูวาพระ-นางจะรักกันไดยังไง การใชภาษาเรืองนีธรรมดาๆ ติดขัดบาง แตการดำเนินเรืองทีสนุกทำใหไมไดสนใจเรืองภาษาเลย อานแลวกไดขอคิดอยางนึงวา ทำอะไรอยาคิดชันเดียว ตองคิดแบบกาวกระโดด แลวเราจะเปนผูชนะ ...more
Miki
Jul 16, 2014 Miki rated it liked it
Shelves: th-novel
ขอผิดพลาดอยางนึงทีหยิบเรืองราวนีมาอานคือ อานหลังจากทีมีการสรางละครและดูแบบแวปๆผานๆ
คือพระเอกละครกับในนิยายนีหางกันราวฟากับเหว และดันจินตนาการตอไมไดเพราะหนาพระเอกละครมันลอยขึนมา มันขัดแยงกับนิยายโดยสินเชิง โถววววชีวิต
และอีกอยางคือมีเสียงคำรำลือถึงนิยายวาสนุกหนักหนา
แตพออานจริงโอเคนะ แตคงผิดทีเราคาดหวังไวเยอะ 555+
มีปมใหนาสนใจ
...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
topics  posts  views  last activity   
poo 1 18 Jul 16, 2013 09:30AM  
 • Bloodhound (Cinderella, #1)
 • บุพเพสันนิวาส
 • แอบรักออนไลน์
 • จันทราอุษาคเนย์ (2 เล่มจบ)
 • เสราดารัล
 • คุณชายรัชชานนท์ (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#4)
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับแหวนแห่งปราชญ์ (The Thief of Baramos, #3)
 • เปลวไฟในสายลม (The Sixth Sense, #5)
 • คุณชายพุฒิภัทร (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#3)
 • อกเกือบหักแอบรักคุณสามี
 • Ascendance Trilogy: The False Prince, The Runaway King, The Shadow Throne
 • ลมซ่อนรัก
 • รอยฝันตะวันเดือด (The Rising Sun, #2)

Other Books in the Series

CUBIC (4 books)
 • คิวบิก 2 (CUBIC, #2)
 • คิวบิก 3 FINAL (CUBIC, #3)
 • คิวบิก 4 FINAL (CUBIC, #4)

Share This Book