Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “അസുരവിത്ത്‌ | Asuravithu” as Want to Read:
അസുരവിത്ത്‌ | Asuravithu
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

അസുരവിത്ത്‌ | Asuravithu

3.81  ·  Rating Details  ·  726 Ratings  ·  22 Reviews
മേചചില സഥലങങള ഇവിടെ ആരംഭികകുനനു... അഴുകകു ചാലുകളും ഇളം കാലടികളകകു തടടിതെറിപപികകാന വെളളമൊരുകകി നിലകകുനന പുലതണടുകളും മേഞഞു നടകകുനന കാലികകൂടടങങളും ഇപപോഴും ബാകകി നിലപപുണട. നടുവില, കടനനു പോയവരുടെയെലലാം കാലപാടുകളില കരിഞഞ പുലലുകള നിരമമിചച ഒററയടിപപാത നീണടു കിടകകുനനു. - പരിയപപെടടവരെ, തിരിചചു വരാന വേണടി യാതര ആരംഭികകുകയാണ.
മലയാളതതിനറെ അഭിമാനമായ എം.ടി വാസുദേവന നായരുടെ മററൊരു മനോഹരസൃഷടി
...more
Paperback, 274 pages
Published by DC Books (first published 1962)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham by M.T. Vasudevan Nairപാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathummayude Aadu by Vaikom Muhammad Basheerആടുജീവിതം | Aatujeevitham by Benyaminഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം | Khasakkinte Ithihasam by O.V. Vijayanബാല്യകാലസഖി [Balyakalasakhi] by Vaikom Muhammad Basheer
10 Malayalam Must read before you die book
23rd out of 167 books — 1,886 voters
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham by M.T. Vasudevan Nairപാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathummayude Aadu by Vaikom Muhammad Basheerബാല്യകാലസഖി [Balyakalasakhi] by Vaikom Muhammad Basheerആടുജീവിതം | Aatujeevitham by Benyaminഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ | Oru Desathinte Katha by S.K. Pottekkatt
Best Works in Malayalam
33rd out of 51 books — 198 voters


More lists with this book...

Community Reviews

(showing 1-30 of 2,400)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Manu
Dec 06, 2012 Manu rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: malayalam

ആറാം തമബതില ഉണടായ തൃപപുതരന ഗോവിനധനകകുടടി യുടെ കഥ .


ആറാം തമബതില ഉണടായ തൃപപുതരന ഗോവിനദനകുടടി യുടെ കഥ .

പരാജയങങള മാതരം ഏററു വാങങി ,ജീവിതതതിനറെ അറിയപപെടാതത വഴികളിലൂടെ അയാള തനനെ അറിയാതെ നടകകുകയാണ

ഒരികകലും കര കയറാന പററാതത കയങങളില എതതിപപെടുനന ഗോവിനദനകുടടി അവിടെ നിനനും തനറെ ജീവിതം വീണടും തുടങങുകയാണ.

കഥാപാതരങങളുടെ മാനസിക സംഘരഷങങള തീവരമായ ആവിഷകകരികകുനനതില തനറെ കഴിവ ഒനന കൂടി തെളിയികകുനനു എം. ടി.
...more
Santhosh V krishnan
Oct 23, 2013 Santhosh V krishnan rated it liked it
Shelves: fiction
Though I admire M T sir's story telling skills like all other readers around the world, this story was a bit hard for me not because of the wrong decisions of the hero to get converted to islam and then getting out of it to realise that he is a mere human without any religion.... but may be due to the high degree of pessimistic thoughts going through the minds of hero through out... it may be realistic...but I wish to be little idealistic at times..like all of u...
Basil Thoppil
Aug 05, 2013 Basil Thoppil rated it really liked it
30 വയസാകുനനതിനും മുൻപേ ഒരാൾകക ഇങങനെ ഒരു പുസതകം എഴുതാൻ സാധികകുക - അവിശവസനീയം!
* അഭിമാനം ചോറിനേകകാൾ സവാദേറിയതായിരുനനു.
* പുഴ ആയിരം നാവുളള പാമപാണ, കണടതെലലാം നകകിതതിനനാലും വിശപപടങങാതത പാമപ!
...more
Alexy
Aug 15, 2013 Alexy rated it it was amazing
the author focuses on a communally charged situation. It trained the spotlight on the Hindu and Muslim communities in feudal Kerala. really a good read. i really liked it ! another superb work frm M.T.
Abhirami
Jan 25, 2013 Abhirami rated it it was amazing  ·  review of another edition
I think my vocabulary is not enough to describe this book.This is just great!!!!!!!!!!!!
Jins Mathew
May 29, 2014 Jins Mathew rated it really liked it
വളരെ നാളുകളായി നിർതതിയ വായന പുനരരഭികകുവാൻ തിരഞഞടുതത ബുകക ആണ അസുരവിതത എനനതിൽ ഞാൻ വളരെ സനതോഷികകുനനു . എപപോൾ രാതരി വെളുകകോവളം വായന തനനെ. ഒരു വായനകകാരനായി ഗോവിനദനകുടടിയുടെയ കാലടികൾ പിനതുടരുമപോൾ, പലപപോഴും പഴയകാലതതിലേകക സഞചരികകാനും ഒരു ഗോവിനദൻകുടടി ആകാനും ഒരു കൊതി. അവസാനം ഗോവിനദന കുടടി, ശേഖരൻ നയുരുടേ കയയിൽ കുഞഞിനെ ഈൽപിചചു "ഞാൻ ഈ കുഞഞിനു വേണടി ഒരികകൽ തിരിചചു വരും " എനന പറയുമപോൾ മനസിലാകകാം ഗോവിനദൻ കുടടി ഒരു സാധാരണ മനുഷയനെകകാൾ ഏറെ വളരനനുഎരികകുനനു എനനു . തീഷണമായ അയാളുടെ ജീവിതാനുഭവങങൾ ആകാം അതു. ...more
Indulal
Another fantastic work of M T .
Shihab Perumpulliyil
Jul 21, 2015 Shihab Perumpulliyil rated it really liked it
Shelves: fiction, favourites
Let me think about how perfectly MT written this novel, how perfectly MT characterized the protagonist Govindhankutty. Every time I taking this book after completing 20 or 30 pages I feel this book somehow lengthy and why he made this novel with 275 pages. But I got all the answers of my questions regarding MT'S style In the last page. Where I can met the personification of the protagonist. In the life of Govindhankutty I could only saw sorrows and sorrows , and his every decisions became anothe ...more
Arun Kalarikkal
Jun 02, 2015 Arun Kalarikkal rated it it was amazing
മേചചില സഥലങങള ഇവിടെ ആരംഭികകുനനു... അഴുകകു ചാലുകളും ഇളം കാലടികളകകു തടടിതെറിപപികകാന വെളളമൊരുകകി നിലകകുനന പുലതണടുകളും മേഞഞു നടകകുനന കാലികകൂടടങങളും ഇപപോഴും ബാകകി നിലപപുണട. നടുവില, കടനനു പോയവരുടെയെലലാം കാലപാടുകളില കരിഞഞ പുലലുകള നിരമമിചച ഒററയടിപപാത നീണടു കിടകകുനനു. - പരിയപപെടടവരെ, തിരിചചു വരാന വേണടി യാതര ആരംഭികകുകയാണ.
It touched my heart
...more
Sumith Prasad
Jul 11, 2015 Sumith Prasad rated it really liked it
ഒരു കാലഘടടതതിനറെയും നാടിനറെയും ഫയുടൽ ചിനതകളുടെയും കഥ ജീവിതതതിനറെ വിവിധ തലങങളെ ഉപയോഗിച പറയുനന ഒരു കൃതിയാണ അസുരവിതത .. തീവരത കുറചചു കൂടിയിരുനനെങകിൽ എനന ചിനതിചചുപോകുനനു .. ഒററവാകകിൽ ഒരു നലല വായന തനനെയാണ അസുരവിതത സമമാനിചചത .. ...more
Veena
Jun 01, 2014 Veena rated it really liked it
Kulamahimayudeyum adyathwathinteum maravilulla nishkriyathwam..daridryam polum prachodanam aakunilla.chorathilappum thalayeduppum kaimuthalayulla nayakanu adwanikkanulla manasurappu illathathenthae?..vayana kazhinjappol ee chodyam bakki nilkunnu manasil.
Akshay Joy
Sep 02, 2013 Akshay Joy rated it really liked it
"വാകകുകളക ഇതര വലിയ പിശുകക കാടടുനനത എനതിനാണാവോ.? വലിയ പഠിപപുളള ആളുകള ആവുമപോൾ അങങനെലലമയിരികകും" ... ആറാം തംബബതതിൽ പിറനന ഗോവിനദൻ കുടടി നായരുടെ കഥ കിഴകകുമുറി എനനാ നാടിനറെ കൂടി കഥയായി മാറുകയാണ . വടകകാൻ കേരളതതിലെ ഒരു കൊചചു ഗരാമതതിലെ ഫയൂടൽ ഭരണകാലതതെ ഓരമമിപപികകുനനു ഈ കിഴകകേമുറി . "ആളുകളകക വേടടയാടുനനതിനു ഒരു രസം ഉണട , മനുഷയരെ അയാൽ കൂടി" .... ഒരു സമൂഹം മനുഷയനെ വേടടയാടി അവനറെ ജീവിതവും സവപനങങളും കുഴിചചു മൂടുകയും ചെയുനനു. മതം സാമൂഹയ ജീവിതതതിൽ ഇടപെടവുനനതിനറെ ഏററവും ഉതതമായ ഉദാഹരണം ആണ അസുരവിതത ..... സമൂഹം ഒരേ സ ...more
Jithin Rajan
Jul 29, 2014 Jithin Rajan rated it really liked it
എം.ടി കഥകളിൽ ഏറെ വയസഥമായ ഒരു വായനാനുഭവം, അതാണ എനികക അസുരവിത. സമൂഹം ഒരുവനിൽ അടിചെലപപികുനന അലലെങകിൽ അവൻ പലതിനും നിരബനധിതനകുനെ ചില സാഹചരയങങൾ., ജീവിത സമമർധങങൽ അങങനെ പലതുമാണ അസുരവിത. ...more
Bilahari
Jul 16, 2015 Bilahari rated it it was amazing  ·  review of another edition
മനുഷയന ദരോഹികകും, നിസസരനാകകും; ചതികകും. ഹിനദുവായാലും ഇസലാമായാലും മനുഷയനാണോ? എങകില-
പകഷെ, ശവങങളകകു താന വേണം. ശവങങളകകു മാപപിളയും നായരും ഭേദമിലല; കളളനും തെമമാടിയും വയതയാസമിലല.
...more
Midhun Jose
Mar 07, 2015 Midhun Jose rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: fiction, malayalam
Another good novel by MT. It gives readers a good picture of social set up in 1930s and 1940s in Kerala.
Sameer m
Aug 01, 2015 Sameer m rated it really liked it  ·  review of another edition
one of best novel in maļayalam...
Phincy L
Dec 11, 2014 Phincy L rated it it was amazing
A really great work by MT
Jins Mathew
Jun 21, 2016 Jins Mathew rated it it was amazing
Great
Ratheesh
Sep 24, 2015 Ratheesh marked it as to-read
hii
Arun Puthenparambil
മേചചില സഥലങങള ഇവിടെ ആരംഭികകുനനു... അഴുകകു ചാലുകളും ഇളം കാലടികളകകു തടടിതെറിപപികകാന വെളളമൊരുകകി നിലകകുനന പുലതണടുകളും മേഞഞു നടകകുനന കാലികകൂടടങങളും ഇപപോഴും ബാകകി നിലപപുണട. നടുവില, കടനനു പോയവരുടെയെലലാം കാലപാടുകളില കരിഞഞ പുലലുകള നിരമമിചച ഒററയടിപപാത നീണടു കിടകകുനനു. - പരിയപപെടടവരെ, തിരിചചു വരാന വേണടി യാതര ആരംഭികകുകയാണ.
മലയാളതതിനറെ അഭിമാനമായ എം.ടി വാസുദേവന നായരുടെ മററൊരു മനോഹരസൃഷടി, അസുരവിതത
...more
Athul Raj
Aug 23, 2014 Athul Raj rated it really liked it
Shelves: malayalam
The story of a Malabar village, it's customs and people. The style and language is quite mature and praiseworthy. The story flows slowly, yet steadily and takes us along with it. Really good read.
Shyam Mohan
Jul 17, 2013 Shyam Mohan rated it really liked it
Shelves: book-in-hand
സമൂഹം വേടടയാടുനന ജീവിതങങളുടെ പരതീകമായ നായകനറെ (പരതി നായകനറെ !!!!) കഥ , ഗരാമതതിനറെ പശചാതതലതതിൽ മനോഹരമായി അണിയിചചൊരുകകിയ നോവൽ....... ...more
Arya Mukesh
Arya Mukesh marked it as to-read
Jun 28, 2016
Abhish Chandran
Abhish Chandran marked it as to-read
Jun 28, 2016
Swetha
Swetha marked it as to-read
Jun 27, 2016
Sneha
Sneha rated it really liked it
Jun 28, 2016
Al Badush
Al Badush rated it it was amazing
Jun 27, 2016
Sugatharaj Paleri
Sugatharaj Paleri rated it it was amazing
Jun 26, 2016
Naushida
Naushida marked it as to-read
Jun 26, 2016
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 79 80 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • അടയാളങ്ങള്‍ | Adayalangal
 • സ്മാരകശിലകൾ | Smarakasilakal
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ | Oru Theruvinte Katha
 • Sundarikalum Sundaranmarum | സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും
 • ഉദകപ്പോള | Udakappola
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ | Aalahayude Penmakkal
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം | Manushyanu Oru Aamugham
 • ജന്മദിനം | Janmadinam
 • Thottiyude Makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • ഹരിദ്വാരിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു | Haridwaril Manikal Muzhangunnu
 • മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് | Marubhoomikal Undakunnathu
 • ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
 • പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal
 • അയൽക്കാർ | Ayalkkar
187472
Madathil Thekkepaattu Vasudevan Nair (Malayalam: മഠതതില തെകകെപാടട വാസുദേവന നായര) (born 9 August 1933), popularly known as MT, is a renowned Indian author, screenplay writer and film director. He was born in Kudallur, a small village in the present day Palakkad District, which was under the Malabar District in the Madras Presidency of the British Raj. He is one of the most prolific and versatile wr ...more
More about M.T. Vasudevan Nair...

Share This BookNo trivia or quizzes yet. Add some now »