Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ดั่งดาวพเนจร” as Want to Read:
ดั่งดาวพเนจร
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ดั่งดาวพเนจร

3.88 of 5 stars 3.88  ·  rating details  ·  24 ratings  ·  8 reviews
หากความรักเปนเรืองของโชคชะตา พัดพาใหคนสองคนมาพบกัน รักกัน หรือพลัดพรากหางหาย 'ศะศิน' กคงเปนอีกคนทีหนีไมพนปรากฎการณแหงโชคชะตานี หัวใจทีปิดตาย ไรรักและหวัง ทวาใครจะคาดคิด...ในหวงเวลาทีชีวิตเสมือนมีเพียงคำคืนอันเงียบงัน จูๆ ทองฟาดำมืดในหัวใจกกลับปรากฎดาวดวงใหมสองแสงกะพริบวิบวับ ทำใหหัวใจคลายจะสวางไสวขึนอีกหน จะปิดประตูอยูกับความมืดดำตอไปหรือจะเอือมควาไว วางเดิมพันรักครังใหมกั ...more
Paperback, 1, 387 pages
Published July 2011 by พิมพ์คำ
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ดั่งดาวพเนจร, please sign up.

Be the first to ask a question about ดั่งดาวพเนจร

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 66)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Piyatida
ชอบเรืองนีมาก นารักคะ ...more
Bookworm
ชอบเรืองนีมาก จริงๆ อยากใหซัก 4.5 เพราะติดตรงที เรืองราวตอนหลังๆ มันกระจุกตัว เกิดอะไรเตมไปหมด เรืองราวของนางเอก เริมมาผุดตอนทายๆซะเยอะเลย แตโดยรวม ชอบพระเอก มึนๆ ไดใจมาก สวนางเอก กลา นารักดี โดยรวมแลว ดีกวาทีคิดไวเยอะเลยคะ เรืองราวของดาราศาตร การขึนของพระอาทิตย เปนความรูใหม อานแลวสนุกมา ไมรูสึกวา การสอดแทรกควมรูเลกนอยๆ นี จะทำใหเรืองยืดเยือ แตกลับทำใหนาสนใจยิงขึนคะ อยากใหลองอานกันดูนะคะ เรืองนี เปนอีกหนึงเรืองทีเกบเขาชันหนังสือตัวเองแนนอนคะ :) ...more
PerjureG.
ถือเปนเรืองทีแวกแนวทีสุดของรมแกว(ตังแตอานมา)
เดาเนือเรืองไมคอยได พอเดาไดกมีจุดมาทำใหลังเลใจ
เนือเรืองผูกปมไดดี มีความนาสนใจ เพิมเกรดความรูดาราศาสตรเลกๆนอยๆพออานแลวไมรูสึกวาถูกยัดเยียดความรู
แตการแกปมปัญหายังแกไดไมมีเทาทีควร เพราะทายเรืองหนักเกินไป หากความหวานความมีอรรถรสทีเปนเอกลักษณเฉพาะของนิยายรมแกว
หากโลกนีมืดมิดนัก กหาดวงอาทิตยสักดวงไหม...?
ลองเปิดใจอีกครัง
ไมแน...อาจไดดวงอาทิตยมาสงนำทางเหมือน
เรืองของ ศะศินกับวิษุวัต กเปนได.
...more
Ning
บาทีสุด.. ไมคิดเลยวาจะชอบนิยายของรมแกว 555
ปกติ มักจะติโนนตินี โดยเฉพาะนางเอกรมแกวนี รับไมคอยได

แตเลมนีผิดคาดมาก นางเอกนารัก นาเตะดี
แมนางอิจฉาจะยังไมคอยพัฒนา (รายงาว ๆ)

แตพระเอกเรืองนี ซึนมาก .. ชอบ
โหดดี แตไมไดรายจนรับไมได

พลอตเรืองเดาได แตกไมไดเสียอรรถรส
หักคะแนนเลกนอย เพราะมีบางจุดหลวม ๆ ไปหนอย
แตขาม ๆ ไปได

ให 4.75 ..
...more
Moontoonlady
ให 5 ดาวนีใหเพราะพระเอกลวนๆ เลยคะ
พระเอกโดนใจเตมๆ เลย
ขีหวง มีอดีตอันราวราน ดูสกปรกๆ ยับๆ

แตนางเอกนีสิ
บางประเดนแปลกๆ

ชวงทายของหนังสืออัดเรืองอะไรตอมิอะไรมาเพียบเลย
ไมเขาใจหนังสือสมัยนีเปนแบบนีหมดเลย
ตอนทายๆ เรืองรุงรังมาก อึดอัดพิกล
...more
Arisa
แรกๆแอบชัดใจพระเอกมากก
เดียวโกรธ เดียวโมโห เดียวตะคอก แตเออมันกมีปมอยูเนอะ
หลังๆกคอยๆนารักขึน
นางเอกกนารักดีตอปากตอคำ
แตนึกวาแลวละวาคงไมไดความจำเสือมอะไรหรอกกก
นางรายสรางมาเหมือนทิงปมเอาไวอะ ไมเคลียรตอนจบ
กอานเพลินๆ
...more
Elifobeth
ประทับใจเรืองนีมากคะ อยางทีบอกวานิยายของรมแกวแตละเลมใหความรูสึกอบอุนตลอดเลย ยิงนับวัน รมแกวเขียนนิยายเกงขึนเรือยๆเลย เนือหาครอบคลุมทุกอยาง ไมงงและจังหวะการเฉลยเรืองราวกกำลังดี แถมยังโรแมนติก หวานซะ

...more
aida
สนุกมาก
หลังจากอานเลมนีจบ กตัดสินใจเลยวาจะตามอานนิยายของรมแกวใหครบทุกเรือง

//29 Aug 2014
หยิบมาอานอีกรอบจนได ฟินมาก แอรย
ศะศินเปนพระเอกทีสุดจะซึนเดะเระ
...more
Siriwan Sakorn
Siriwan Sakorn is currently reading it
Apr 22, 2015
Nui Kaa
Nui Kaa marked it as to-read
Apr 21, 2015
Pimsri Promtan
Pimsri Promtan marked it as to-read
Mar 23, 2015
ปัท
ปัท marked it as to-read
Mar 23, 2015
Mukda Thavorn
Mukda Thavorn marked it as to-read
Mar 04, 2015
Jing
Jing added it
Feb 12, 2015
Pattie
Pattie added it
Feb 12, 2015
Fakkywa
Fakkywa marked it as to-read
Jan 21, 2015
Finlania
Finlania marked it as to-read
Jan 18, 2015
Ko-one One-i
Ko-one One-i marked it as to-read
Dec 24, 2014
Suthida Singsungnoen
Suthida Singsungnoen marked it as to-read
Sep 05, 2014
Ssta Ssyt
Ssta Ssyt marked it as to-read
Sep 01, 2014
« previous 1 3 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
กับดักรักลวง (The Sixth Sense, #2) คุณชายปวรรุจ (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#2) แอบรักออนไลน์ ปฐพีเล่ห์รัก (บ้านไร่ปลายฝัน, #3) ต้นรักริมรั้ว

Share This Book