Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ | Oru Desathinte Katha” as Want to Read:
ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ | Oru Desathinte Katha
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ | Oru Desathinte Katha

4.23 of 5 stars 4.23  ·  rating details  ·  1,346 ratings  ·  58 reviews
ജഞാനപീഠ പുരസകാരവും കേനദര സാഹിതയ അകകാദമി അവാരഡും ലഭിചച കൃതി. പൊററെകകാടിനറെ ആതമകഥാപരമായ നോവല അദദേഹതതിനറെ ഏററവും പരശസതമായ സൃഷടിയാണ ...more
Paperback, 566 pages
Published by ഡി സി ബുക്സ് (first published January 1st 1971)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Popular Answered Questions

PREETHU.R 1st endhukondu vayikkan pattunnilla ennathu kandupidikkuka. pinneed athine vilayiruthuka. vayikkan sremikkuka
PREETHU.R illa. ennal varikalil athyadhikam sahithyavum kavithakalum uranju kanam
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham by M.T. Vasudevan Nairപാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathummayude Aadu by Vaikom Muhammad Basheerഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം | Khasakkinte Ithihasam by O.V. Vijayanആടുജീവിതം | Aatujeevitham by Benyaminബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi by Vaikom Muhammad Basheer
10 Malayalam Must read before you die book
8th out of 149 books — 1,626 voters
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham by M.T. Vasudevan Nairപാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathummayude Aadu by Vaikom Muhammad Basheerബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi by Vaikom Muhammad Basheerആടുജീവിതം | Aatujeevitham by Benyaminഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ | Oru Desathinte Katha by S.K. Pottekkatt
Best Works in Malayalam
5th out of 51 books — 186 voters


More lists with this book...

Community Reviews

(showing 1-30 of 3,000)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Hrishi Kesav
സകൂളില പഠികകുനന കാലതതാണ ആദയമായി എസ. കെ. പൊററെകകാടടിനറെ ഒരു യാതരാവിവരണം വായികകാനിടയായത. പകഷെ അതിനുശേഷം കുറേനാളുകളായി അദദേഹതതിനറെ ഒരു കൃതിയും വായികകാനിടവനനിലല. അങങിനെയിരികകെയാണ 'ഒരു ദേശതതിനറെ കഥ'യെകകുറിചച കേളകകാനിടവനനത. ഉടനെതനനെ അത വായികകാന തുടങങുകയും ചെയതു. അദദേഹതതിനറെ ആതമകഥാപരമായ നോവലാണ ഇത. ഇതിലെ പരധാനകഥാപാതരം ശരീധരന ആണ. ശരീധരനറെ അനുഭവങങളുടെ ഒരു അവിസമരണീയ ലോകമാണ ഈ നോവല.

ഈ നോവലില പലേയിടതതും കവിത നിറഞഞു തുളുംബുനനതായികകാണാം. അതിലനിനനും ഏററവും ഇഷടടപപെടട രണടു വരികളചചുവടെചെരകകുനനു -

"അതരമേല നിനനെ ഞാന സന
...more
Manu
ഒരു കഥയിലെ കഥാപാതരങങള നിങങളോട സംവദികകുനനതായ തോനനുമപോള, അഥവാ നിങങളും അവരില ഒരാള ആയിരുനനെങങില എനന കൊതികകുകയാണെങകില, അപപോഴാണ കഥ ഒരു അനുഭവം ആയിതതീരുനനത. അതതരതതില ഒനനാണ ജഞാനപീഠം ലഭിചച S K പൊററെകകാടടിനറെ ഒരു ദേശതതിനറെ കഥ.
പേരിനോട തികചചു നീതി പുലരതതുനന രീതിയില തനനെ എഴുതപപെടടിടടുളളത കൃതി.
ശരീധരനറെ കുടടികകാലവും, കൌമാരവും, പരണയവും, സപപറ സറകകീടടും, എലലാം ലളിതമായ ഭാഷയില അനാവരണം ചെയയുനനതിനൊപപം,
അതിരാനിപപടം എനനാ ഗരാമതതിനറെ തുടിപപും തേങങലും, നനമയും തിനമയും ഭൂപരകൃതിയും എലലാം ഉളകൊളളിചചു ആതമ കഥാപരമായ എഴുതിയ കൃതി.
കു
...more
Sailesh Ravindran
This book goes to my favourites list.

'Oru Deshathinte Kadha' is an everlasting picture of the Kerala villages before they were lost in the urbanisation. By his narrative skills par excellence, SKP etches the picture into a reader's mind. Any person who've felt the village air would find this book close to their hearts.

This book is said to be the author's fictionalised autobiography. 'Athiranipaadam' & 'Ilanjipoyil' are places i could relate to, the characters resembled people i've known and
...more
Rajitha Anup
ഒരു ഗരാമതതിനറെ മുഴുവന സൗനദരയവും മുററി നിലകകുനന ഒരു മനോഹര ചിതരം പോലെ ....ലളിതമായ വയാഖയാനം..
...more
Akshay Joy
കഥപാതരങങളുടെ കുതതൊഴുകക പല നോവലുകളിലും കഥകളിലും ഞാൻ കണടിടടുണട... എനനാൽ ഒരു ഗരാമം മുഴുവനും കഥാപാതരം ആകുനനത എനികക ആദയതതെ അനുഭവം ആണ .
അതിരാണിപടം , ഇലഞഞിപോയിൽ അങങനെ രണടു ഗരാമതതിലെ കുറേ കഥാപാതരങങളും മണണും ചെടികളും പൂകകളും പുഴകളും മരങങളും എനതിനു പറയുനനു തുമപികൾ പോലും കഥാപാതരമായി മാറുനന ഒരു നോവൽ , എലലററിനും പുറമേ ശരീധരനും അവനറെ ബാലയം കൌമാരം യവവനം കൃഷണനമാസറെരും ഗോപാലനും രാതരി സെരകീടററ , അവനറെ കൂടടുകാരും , അനുരഘവും , പരാജയങങളും അങങനെ അങങനെ ഒരു പാട പാട . വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ആണ കഥ അവതരിപപിചിരികകുനത , എവിടെയോ
...more
Nikhil Jayakrishnan
I really admire the way Pottekkatt manages to switch between the comic and the tragic in this novel. The humour arises not from the situations alone; his handling of language, especially his use of English phrases here and there adds to the feeling of amusement that we get when we read the novel.

Though many writers have portrayed the travails of Malabar society at the dawn of the 20th century, Pottekatt paints a picture of that society with a spirit of fun. For me, born into the age of electroni
...more
Anoop Nair
Awesome!!! Simply Incredible. For the first time, I am feeling sad of finishing one book. I am gonna miss this book in coming days. Past couple of weeks I was in a magical fantasy world called "Athiranipadam", among the beauty of the village. Hats off to SK Pottakkad, this is a magical work. The ending chapters of Interlacken, was simply amazing, since I had been to that place. And my god, the number of characters that pop up through out the book! I think this book should be given a guiness book ...more
Unnikrishnan Rajan
ഞാൻ ആദയം ഈ നോവൽ വായിചചപപോൾ അതര മഹതതായ ഒനനായി തോനനിയിരുനനിലല. എടടിൽ പഠിയകകുമപോൾ ആണ എനറെ ഫരണട വിനീത ഈ ബുകക വായിയകകാൻ തനനത. അനന നോവലുകൾ വായിചചു തുടങങുനന കാലം. രണടോ മൂനനോ ആഴച ഞാൻ തലകുതതി നിനന ചിരിയകകുകയായിരുനനു എനനാണു ഓർമ. ബസര കുഞഞപപു കിടടാനുളള പൈസയകക പകരം പെയിനറെറുടെ പെയിനറ പാടടകളും ബരഷും എടുതതു കൊണട വനനു ഉലകകയകകകകും ഉരലിനും പെയിനറ അടിയകകുനന സീൻ ആയിരുനനു എനനെ ഏററവും ചിരിപപിചചത എനന ഓർമയുണട. ആ രണടു മൂനനു ആഴച (അത കഴിഞഞു പിനനെയും) ഞാൻ ഫുൾടൈം അതിരാണിപപാടതതും ഇലഞഞിപപൊയിലിലും ആയിരുനനെനനാണോർമ. ചനതു ഓടകകുഴൽ ...more
Priyanka
I love reading it over and over again. I love the way people are portrayed in this novel. Very very simple and realistic. And love the humor sense of SK
Unnikrishnan Rajan
ഞാൻ ആദയം ഈ നോവൽ വായിചചപപോൾ അതര മഹതതായ ഒനനായി തോനനിയിരുനനിലല. എടടിൽ പഠിയകകുമപോൾ ആണ എനറെ ഫരണട വിനീത ഈ ബുകക വായിയകകാൻ തനനത. അനന നോവലുകൾ വായിചചു തുടങങുനന കാലം. രണടോ മൂനനോ ആഴച ഞാൻ തലകുതതി നിനന ചിരിയകകുകയായിരുനനു എനനാണു ഓർമ. ബസര കുഞഞപപു കിടടാനുളള പൈസയകക പകരം പെയിനറെറുടെ പെയിനറ പാടടകളും ബരഷും എടുതതു കൊണട വനനു ഉലകകയകകകകും ഉരലിനും പെയിനറ അടിയകകുനന സീൻ ആയിരുനനു എനനെ ഏററവും ചിരിപപിചചത എനന ഓർമയുണട. ആ രണടു മൂനനു ആഴച (അത കഴിഞഞു പിനനെയും) ഞാൻ ഫുൾടൈം അതിരാണിപപാടതതും ഇലഞഞിപപൊയിലിലും ആയിരുനനെനനാണോർമ. ചനതു ഓടകകുഴൽ ...more
Rahul
I wish I could borrow from the genius of S.K., to write a good review here because an average review would be an injustice. I picked up this book twice till this day, at two critical junctures of my life. On the first occasion i was about to leave my home town after schooling. I was worried about what's awaiting me at about 300 kms away from home where I had none to turn up to. By the time I grabbed the book for a re-read I had already learned the art of staying afloat over the turbulent stream ...more
Sachin Payyanad
"ഒരു ദേശതതിനറെ കഥ" : പുനരവായന

മലയാള സാഹിതയതതില എസ . കെ യുടെ 'ഒരു ദേശതതിനറെ കഥ' എനനാ നോവലിനുളള സഥാനം വളരെ വലുതാണ.ഈ കൃതി ഒരു നോവലില നിനന മാറി ഒരു യാതരവിവരണമോ ആതമകഥയോ ആയി മാററപപെടുകയാണ ചെയയുനനത. എസ . കെ എനന എഴുതതുകാരനെ സംബനധിചചെടുതതോളം ഇത തനറെ കഥയാണ. താന സഞചരിചച വഴികളുടെയും അനുഭവിചച ഒരുപാട അനുഭൂതികളുടെയും രേഖപപെടുതതല.
കൃഷണനമാസററര എനന ഒരധയാപകനറെ രണടാം ഭാരയയിലുളള മകനായ ശരീധരനാണ കഥയിലെ കേനദരബിനദു.രണടാം കലയാണം കഴികകുനതിനു മുനപുതനനെ അതിരാണിപപാടതത ഒരു വീട വാങങുകയും കലയാണശേഷം ആ വീടടിലേകക താമസം മാറുകയും ചെയ
...more
Shobith
One of the classics that malayalm has ever produced. So great and fantastic recitation. We will go through the old days their lifes and styles. Tiruvathira celebrations was recited nicely and then only we came to know that there was this sort of celebrations in Kerala for tiruvatira.

This is a must read novel for all as this is the master novel created by master craftsman. This is the best selection for njanapeetom award.
Arjun Kumar p
ഈ പുസതകം വായിചചിടട കണണ നിറയാതതവര ഉണടാകിലല / അതിരാണി പാടവും നീലകൊടിവേലി വെറും അപപുവും ശരീധരനും മാഷും കുടടികളും അങങനെ ഒരു നാടിനറെ ജീവനറെ സപനതനമാണ ഈ പുസതകം പറയുനനത . എനനോ മണമറഞഞ മലയാള മണണിനറെ യഥാരതഥ ഗനധം ഇതിലൂടെ ഒനന കൂടി ശവസികകാം ... ...more
Mundanthottil Janardanan
It is really of a different nature. I have not read many books like this. I would recommend the book to any "Malayalee" who has sufficient time at his disposal for completing the book in a single sitting.
Athul Raj
A witty narrative and an interesting plot is what makes a book a classic. This book is truly a classic.
Ravi Kiran
it is one of the best work by sk pottakadu
Gibin Balakrishnan
must read another fav
Mitun S
a classic........
Jithin Rajan
അനനും ഇനനും എനനും മനസസിൽ കൊണട നടകകുനന കുറെ കഥയും കഥാപാതരങങളും ഉണട, അതിൽ മുൻനിരയിൽ തനനെ ഒരു ദേശതതിനറെ കഥ, അവസാനം കുറെ കരഞഞു, മനസിനെ സെരികും പിടിചചു നിരതതാൻ പററിലല ഇതിനറെ അവസാന ഏടുകളിൽ, എനതൊകെയോ നഷടബോധം. ഇത നമമുടെ കഥയലലേ എനനാ തോനനൽ. ഇതിലെ അതിരാനിപപാടവും ഇലഞഞിപപോയിലും ഒകകെ ഞെനറെ നെഞഞിലാണ കൊണട നടകുനത. ...more
Manu
My all-time favorite novel.Read it about half a dozen times and it never failed to amuse me. The genius in S.K makes the life of an entire village unravel before our eyes. This magnificent epic of a fictional village in malabar will leave you longing for your childhood. I wish it never ended.
Anejana.c
jeevitham vichitramayouru theruvu veethiyanu..othucheralukalekal ozhinjukodukkalukaludeyum akannumaralukaludeyum thetti piriyalukaludeyum thikkum thirakkum aanu aa theruvil nadakkunathu....oru desathinte katha....
Meera S
Jun 22, 2014 Meera S rated it 5 of 5 stars
Recommends it for: Pooja Prasannakumar

A very good book. It could depict a long era in old Kerala. SK's descriptions has attracted a lot of minds.
Sumith Prasad
the words cannot express my feelings about this book...
Malu Jayachandran
My favorite book of all times....
Abu Thahir
He paints on the paper with words.
Jigina Arun
Jul 12, 2015 Jigina Arun marked it as to-read
how i can read this book?
Ponnu
May 12, 2014 Ponnu is currently reading it
i want to read this book
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 99 100 next »
topics  posts  views  last activity   
Vayanashala: Oru Deshathinte Kadha 9 132 Feb 15, 2014 04:55AM  
The relavance of Oru Deshathinte kadha in Modern life 1 23 Nov 08, 2012 03:34AM  
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • മതിലുകള്‍ | Mathilukal
 • കാലം | Kaalam
 • ഗുരുസാഗരം |Gurusagaram
 • ഉദകപ്പോള | Udakappola
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ | Aalahayude Penmakkal
 • പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal
 • ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita
 • Thottiyude makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole
 • Sundarikalum Suundaranmarum | സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും
 • മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ | Mayyazhippuzhayude Theerangalil
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
 • Smarakasilakal | സ്മാരകശിലകള്‍
 • Pandavapuram
 • മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം | Manushyanu Oru Aamugham
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
4822512
Sankarankutty Kunhiraman Pottekkatt (Malayalam: ശങകരനകുടടി കുഞഞിരാമന പൊററെകകാടട), popularly known as S. K. Pottekkatt, was a famous Malayalam writer from Kerala, South India. He is the author of nearly sixty books which include ten novels, twenty-four collections of short stories, three anthologies of poems, eighteen travelogues, four plays, a collection of essays and a couple of books based on pe ...more
More about S.K. Pottekkatt...
Oru Theruvinte Katha | ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ Vishakanyaka | വിഷകന്യക Kappirikaludea Nattil | കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടില്‍ Nile Diary | നൈല്‍ ഡയറി ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ |‌oru deshathinte kadha

Share This Book

“അതിരാണിപ്പാടത്തെ പുതിയ തലമുറയുടെ കാവല്‍ക്കാരാ, അതിക്രമിച്ചു കടന്നത്‌ പൊറുക്കൂ - പഴയ കൌതുകവസ്തുക്കള്‍ തേടിനടക്കുന്ന ഒരു പരദേശിയാണ് ഞാന്‍” 5 likes
More quotes…