Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “பொன்னியின் செல்வன் [Ponniyin Selvan]” as Want to Read:
பொன்னியின் செல்வன் [Ponniyin Selvan]
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

பொன்னியின் செல்வன் [Ponniyin Selvan]

by
4.69  ·  Rating Details ·  4,435 Ratings  ·  390 Reviews
A story is wound over the historical characters of Chola kingdom during the Raja Raja Cholan period.
1452 pages
Published by வானதி பதிப்பகம் (first published 1950)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
பொன்னியின் செல்வன் [Ponniyin Selvan] by Kalkiசிவகாமியின் சபதம் [Sivagamiyin Sabatham] by Kalkiகடல் புறா [Kadal Pura] by Sandilyanவந்தார்கள் வென்றார்கள் [Vandhargal Vendrargal] by Madhanஉடையார் #1 [Udayar] by பாலகுமாரன் (Balakumaran)
Best Tamil Historical Fictions
1st out of 45 books — 181 voters
பொன்னியின் செல்வன் [Ponniyin Selvan] by KalkiThe Palace of Illusions by Chitra Banerjee Divakaruniகடல் புறா [Kadal Pura] by SandilyanMidnight's Children by Salman RushdieSea of Poppies by Amitav Ghosh
Indian Historical Fiction
1st out of 34 books — 87 voters


More lists with this book...

Community Reviews

(showing 1-30 of 3,000)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Poorna Rajaraman
Oct 10, 2008 Poorna Rajaraman rated it it was amazing
Recommends it for: Anyone who likes reading in tamil and has passion for tamil history
Recommended to Poorna by: My grandmother
Its my all time favorite. I have read this book about 15 times and would read it even more times in my life... I have read this putting myself in the place of
1. வநதியததேவன
2. பூஙகுழலி
3. குநதவை
4. ஆழவாரககடியான
5. அருளமொழிவரமன
6. நநதினி
and more

The characters I like the most is
1. வநதியததேவன
2. பூஙகுழலி
3. கரிகாலன
4. நநதினி.
5. குநதவை
I have seen me in every one of these characters and thats the victory of this novel as far as I can see it.
...more
Anu
Feb 10, 2012 Anu rated it it was amazing
தமிழின மிக சிறநத வரலாறறு நாவலகளில மிகவும முககியததுவம வாயநதது. இநத புததகம படிதத பிறகு தஞசாவூர மறறும இலஙகை போய ஒரு முறை சுறறி பாரகக வேணடும எனறு கடடாயம அனைவருககும தோனறும.
வநதியததேவன, குநதவை, ராஜா ராஜா சோழன, பழுவேடடரையர, நநதினி, ஆழவாரககடியான அனைவரையும ஒரு முறையாவது பாரகக வேணடும எனறு ஆவல உணடாகும
உணமை நிகழவுகளோடு அஙகஙகு கதை சேரதது கலகி பிணைததிருககும இககாவியம எனறும படிததவர அனைவர மனதிலும வாழும.
இககாவியததை நான எனறும அனைவருககும பரிநதுரைபபேன.
...more
Vijay Raj
Jan 11, 2015 Vijay Raj rated it really liked it
Shelves: favorites
Ponniyin Selvan
Kalki

Done with Ponniyin Selvan! I would say, I have been living a life with the kings, the princes, the warriors and the other characters of Ponniyin Selvan from the day I started reading the novel. The novel narrates the story of the Chozhas and their beautiful lives in the 11th century.

Kalki is the main reason I loved the book. The novel is complete in all aspects. It has history- centering around the real historical characters and incidents, romance, bravery and what not? Most
...more
Prabhu R
Jun 03, 2013 Prabhu R rated it it was amazing
கலகி ஒவவொரு முறையும தஞசையைபபறறி வரணிககும பொழுதெலலாம...கண முனனே நான சுறறிய இடஙகள தோனறும.முதல அததியாயம , ஆடி பெருககுடன துவஙகும.நான சிறு வயதில ஆடிபபெருககிறகு ஆறறில பூஜை பொருடகளை விடட ஞாபகம தொடடுப போகும. நதிகள,நதியோற மரஙகள பறறி வரும பொழுதெலலாம கரூர வழியே தஞசை வரும மாரகம தான நினைவிறகு வரும.

கதையில முககியமான வநதியதேவன,சோழ நாடடின வளமையைப பாரதது வரணிககும பொழுது, திருவாரூர செலலும சாலை, அதுவும , அநத பசசை போரவை போறறிககொணடு அழகாய சிரிககும வயல வரபபுகள தான நமது கணமுனனே வரும.நாயகன தஞசையை விடடு வெளியில செனறு மீண
...more
Bhuvanesh
Dec 28, 2013 Bhuvanesh rated it it was amazing
Shelves: i-own, favorites, my-best
This book is just amazing. It has everything in it. It gives one hell of a roller coaster ride where you can come across art, history, philosophy and more. You will end up loving all the characters whether its protagonist or antagonist.
Kalki's words and use of language is just mind blowing. I wonder how he had such an amazing knowledge about history, literature, psychology etc.,
This is my first book that I read in my Tamil Language and I am very much happy about it.
Ramblifixion
Apr 20, 2013 Ramblifixion rated it it was amazing
ஆதி அநதமிலலாத கால வெளளததில கறபனை ஓடததில ஏறி நமமுடன சிறிது நேரம பிரயாணம செயயுமாறு நேயரகளை அழைககிறோம.
When I read this first line and subsequently a chapter of this epic in Tamizh, I immediately realised how lame I had been to read the English translation. The greatness of the Tamizh culture and heritage and the awe-inspiring dynasties that ruled over Tamil Nadu in the 10th century form the very core of this book, and it is almost unjust to have not read it in Tamil. The translation by Karthik Nara
...more
Srideepa
Aug 14, 2012 Srideepa rated it it was amazing
Excellent ...

First read it to understand the plot.
Sencond time, for deeper plot understanding
Third time, read it completely with narrations of even silliest things.
Fourth time and subsequent times, to answer your doubts and for the happiness that this book provides you.

How did the author taught me about Chola a branch of chola dynasty?
How did the author tell that there is no good or bad. There are only views and actions based on views ?

I would have read many novels and will read many more.
...more
Selvi
Jan 27, 2014 Selvi rated it it was amazing
Good.. At the end of every chapter,there is a suspense.
Brahadeesh
Mar 14, 2012 Brahadeesh rated it it was amazing
I am not even a worthy person to write a review about the greatest historical novel I have ever read in both tamizh and english put together. For those who are curious to know the premise, it is basically about the life of a great chola(kingdom in south india circa. 1000 AD) king 'Raja Raja Chola' before he ascended the throne. It is narrated by a Vandhiya thevan who is also one of the protagonist. The story takes place during the time of political instability in the chola kingdom or to put it p ...more
Srinivasan
Oct 09, 2012 Srinivasan rated it it was amazing
Recommends it for: ganga
Shelves: favorites
Lot of information about the activities of various kings came from inscriptions like these as well as copper plates like the Anbil one. The Thiruvalangadu copper plates state, “The Chozha people were very keen that after Sundara Chozhan, Arulmozhi Varman should ascend the throne and rule their country. But Arulmozhi Varman respected the right of his Uncle Uttama Chozhan, the son of his father’s younger brother, Kandaradithan, to the throne and crowned him King”.This was my first Indian historic ...more
Thangaprakash Sengodan
Dec 24, 2012 Thangaprakash Sengodan rated it it was amazing
Shelves: recommendation
Many thanks to Kalki for bringing me the habit of reading books!!. When I was pursuing my Master's degree at Government College of Technology, Coimbatore, it was happened to read Kalki's "PARTHIBAN KANAVU" (thanks for my room-mate a good reader then), ofcourse I started the novel by 7.10 pm as a short time pass until the dinner 7.30 pm. But I was trapped by his writing and I lost my dinner that night and finally put down the book after 12.00. I never thought of reading a full book before, but it ...more
Pasupathy Narayanamurthy
Nov 13, 2011 Pasupathy Narayanamurthy rated it it was amazing
Shelves: favorites
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Uthraa
Feb 09, 2012 Uthraa rated it it was amazing
One of my most favorite books. Read all the 6 volumes about 3 times and I still cant get enough of it. I live in USA and whenever I miss my days in Pudukkottai(thats where I started reading this) I start reading a couple of pages from this. The characters are so well justified and every character is unique. My favorite is vandhiyathevan :-)
Prasanthi
Aug 14, 2012 Prasanthi rated it it was amazing
Best book I have ever read. All tamils please read this book atleast once
Rajasekar Pandurangan
Aug 19, 2013 Rajasekar Pandurangan rated it it was amazing
Recommended to Rajasekar by: Father
இலவசமாக பொனனியின செலவனை பதிவிறககம செயய https://www.dropbox.com/s/tdhazvuhghi...

Welcome to Ponnyin Selvan Group
http://www.goodreads.com/group/show/1...

The best Tamil Historical novel about Chola dynasty. Most of the story based on Archaeological findings, Ancient Tamil poems, Stone and brone inscriptions, the great Thanjai Periya kovil (Temple) built by the Great Raja Rajan Chola,and folks.

No one can beat the story telling and presentation of this novel. Whenever the author introduce a character
...more
Cyberjai
Mar 02, 2011 Cyberjai rated it really liked it
For the first 10 to 20 pages, i wondered why everybody likes this book. but after that, i gone mad about this ,I never felt like closing the book.

i suggested to all of my friends.

Basically i am from thanjavur (where the story belongs to), felt like how did i missed this till the time?

Shakir Shakiel
Jul 06, 2016 Shakir Shakiel rated it it was amazing
A spectacular novel on medieval cholas. I can now understand what that hype was all about. This is one of the best historical fiction that I have ever read, the other best being 'Sivakamiyin Sabatham' by the same legend. The characters here are strong, dynamic and have an ulterior motive. One even sympathizes with the anatagonist, Nandhini. Sometimes I even suffer from Stockholm syndrome wishing good ending for her. Such is her beauty, charisma and brains. The characters on the other end of the ...more
Ponniyinselvi
Apr 17, 2013 Ponniyinselvi rated it it was amazing
Recommends it for: Everyone
Recommended to Ponniyinselvi by: My mom
I am seriously out of words to describe this EPIC of a novel by the GREAT Amarar Kalki..!! But if there's one word to describe this book, it would be "BRAMMAANDAM"..!!! This novel would make its readers want to travel to all the places mentioned in it. I'm so proud to be a Thamizhian..!!

Reading this book took me to a whole new world where I saw myself with the characters of this book.

My favourite charcters from this book are:

1. Vanthiyathevan
2. Kundhavai
3. Poonguzhali
4. Oomai Rani
5. Arulmozhi Va
...more
Geeta
Apr 08, 2013 Geeta rated it really liked it
The famous book among Tamil people and it is a good read too. I got craze in this story because of my college friends, we used to call ourselves the characters from the book and play small drama at hostels. But was not knowing why this story is important..then I started to read this book after graduation when I got a break before post-graduate admission. Wow!! it is because of this book, I got interested to know more about Tamil history, the joy of reading no one can express it in words. There i ...more
கடுவன்
Oct 25, 2012 கடுவன் rated it it was amazing
The ultimate journey of history - that's how this book should be termed. From the boring lectures and yawns of classrooms, Kalki - the author developed a "class apart" for history with his own style of narration and vivid exemplifications. Leave aside the story about Raja Raja, after whom the book is named - its the fascinating experience that the author has brought right in front of our faces while reading this book. Anyone is certain to experience the "historic age path" when they read this bo ...more
Ravi Sankar
Oct 04, 2012 Ravi Sankar rated it it was amazing
Easily the best book i have ever read so far. The way the author takes you through the 2000 pages is simply stunning. Practically glues you to the book. addictive, rich in characterization. The fact that this was actually a 1950 weekly magazine's serial that ran successfully for 3 years is overwhelming. I would have died out of anxiety to experience this epic novel in a weekly basis. Thanks to the awesome compilation, i am alive to tell the tale ! Man, there should have been a 'my best book' tag ...more
Shylu Vk
Oct 12, 2012 Shylu Vk rated it it was amazing
It took me months to wake myself out of Thanjai, Ilangai and basically out of the Ponniyin Selvan world. It was Fantasy as never experienced before. The characters are still alive even years after reading this master-piece. Thibika Shanmugam's illustrations brought the whole Chozhan dynasty to life. Poonkuzhali is one awesome lady and she has earned my admiration through out the novel. LOVED HER!!
Prasanna Venkataraman
Mar 01, 2012 Prasanna Venkataraman rated it it was amazing
One of the best novels which i read. Amazing description of the characters and perfect plot of the story.
Arul Mozhi varman will wander around our mind and heart even after we completed this Epic. Not only him, Vanthiya thevan and many other characters will also capture some good quantity of flesh from our heart.
One of the very few novels which i have planned to read it again.
Saravana
Nov 24, 2012 Saravana rated it it was amazing
Here we go!Finished reading this finally.Everybody in my family had already read it.
The book lived to the hype it had created in me and made me realize the true genius of Kalki.If you ever want to name a book as "page turner",it is this one.A pure historical fiction...

My sister had read this one more than 4 times when she was 18.Now I see why!
Vinoth kumr
Jan 18, 2011 Vinoth kumr rated it it was amazing
Ponniyin selvan is one of the finest historical fiction in tamil,you can't shelve this book in one genre has loads of everything - historical facts,romance,action,comedy,thriller....many of them tried this novel to cinema but could'nt,thats shows the scale of this masterpiece...A MUST READ!!!!!
Ganesh
Apr 28, 2010 Ganesh rated it it was amazing
Unbelievable novel. A masterpiece. Takes you back centuries old and makes you feel how nice it would if we were born in that period. A rare gem of a novel!!
Dhandapani gopal
Nov 27, 2012 Dhandapani gopal rated it it was amazing
Shelves: tamil-books
I am an amateur reader. Ponniyin Selvan is the first Tamil novel I‘ve ever read. Initially, while holding 2400 page novel, I doubt whether I could finish reading this book or not, and finally I do finished reading it. Author Kalki has meticulously mixed the great history of Chola kingdom with an interesting fictional plot, which makes us involuntarily turn pages.
The story happens during medieval Chola period, under the rule of Sundara Cholan. It is a perfect mix of politics, romance, and histor
...more
Suresh Gokul
Dec 30, 2012 Suresh Gokul rated it it was amazing
This would be my first review of a book in my whole life time. This is the first time i read a book contains more than 500 pages.When I started this book I regretted most of the time thinking about what I have been doing my whole life without reading this book.

First thing is I was totally into it. The way they the author described the characters and the way story moves rapidly into our heart Wow no words describe that feel.

It explains the culture of cholas and about their friends and foe's. The
...more
Hari
Jun 23, 2013 Hari rated it it was amazing
This has been my first novel(ponniyin selvan series) towards Indian Literature more precisely the tamil literature. i have been glued to this novel the day i started reading it. It as been a "Awesome Experience" - i fell short of words to describe this novel. Historical,Spy thriller,comedy and romance every kind of genre i find it in this novel.

I had great admiration towards english novels. Especially the Thrillers of James Hadley Chase and Detective novels from Arthur Conan Doyle.But this one s
...more
Prabhu
Mar 29, 2013 Prabhu rated it it was amazing
I have read this book 8 years before, that too within a week span(2500 pages) which is my biggest achievement till date. One of my favorite tamil historic novel that even made me to forget my sleeps and hunger till I completely finish it. Even now the cast members(Azhwarkadiyan Nambi,Vandiyadevan, Arulmozhivarman, Poonkuzhali and many more) flashes through my memory whenever I came across the name. Each and every page of the book showcase the hard work done by the kalki in 1950s, no wonder its s ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 99 100 next »
  • உடையார், #4 [Udayar]
  • Oru Puliyamarathin Kathai
  • ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் [Srirangathu Devadhaigal]
  • கடல் புறா [Kadal Pura]
  • வந்தார்கள் வென்றார்கள் [Vandhargal Vendrargal]
  • வேங்கையின் மைந்தன் [Vengaiyin Maindhan]
  • தண்ணீர் தேசம் [Thanneer Desam]
  • கோபல்லபுரத்து மக்கள்  [Gopallapurathu Makkal]
  • விஷ்ணுபுரம்
63244
Kalki (Tamil: கலகி) was the pen name of R. Krishnamurthy (Tamil: ரா. கிருஷணமூரததி) (September 9, 1899–December 5, 1954), a noted Tamil writer, film & music critic, Indian independence activist and journalist from Tamil Nadu, India. ...more
More about Kalki...

Share This Book“முதலாவது பாகம் - புது வெள்ளம் முதலாவது அத்தியாயம் ஆடித்திருநாள்” 12 likes
“இனியபுனல் அருவிதவழ் இன்பமலைச் சாரலிலே
கனிகுலவும் மரநிழலில்
கரம்பிடித்து உகந்ததெல்லாம் கனவுதானோடி - சகியே நினைவு தானோடி..!

புன்னைமரச் சோலையிலே பொன்னொளிரும் மாலையிலே என்னைவரச்சொல்லி அவர்
கன்னல்மொழி பகர்ந்ததெல்லாம் சொப்பனந்தானோடி - அந்த அற்புதம் பொய்யோடி..!

கட்டுகாவல் தான்கடந்து கள்ளரைப்போல் மட்டில்லாத
காதலுடன் கட்டி முத்தம்
ஈந்ததெல்லாம் நிகழ்ந்ததுண்டோடி நாங்கள் மகிழ்ந்ததுண்டோடி..!”
2 likes
More quotes…