Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เรื่องเล่าจากร่างกาย” as Want to Read:
เรื่องเล่าจากร่างกาย
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating

เรื่องเล่าจากร่างกาย

4.59 of 5 stars 4.59  ·  rating details  ·  64 ratings  ·  10 reviews
เขาใจรางกาย พฤติกรรมและธรรมชาติ ผานกระบวนการวิวัฒนาการ

หนังสือเลมนีจะนำทานเดินทางไปยังสวนตางๆ ของโลก ทังในอดีตและปัจจุบัน โดยมีคำถาม "ทำไม?" ทำหนาทีเปนเหมือนไกดนำทาง คำถามเหลานีเมือดูผิวเผินจะเหมือนวามันไมเกียวของกันเลย แตเมือการเดินทางของเราสินสุดลง เราจะนำเรืองราวตางๆ ทีเราจะไดพบระหวางทางมารอยเรียงเขาดวยกัน เพือใหเหนเปนภาพใหญ และเมือเราเขาใจเรืองราวเหลานีดีแลว เราจะไปดูกั
...more
Paperback, 287 pages
Published January 2011
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about เรื่องเล่าจากร่างกาย

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 181)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Srisurang
เปนหนังสือวิทยาศาสตรเกียวกับวิวัฒนาการทีอานสนุกคะ เขาใจงาย มีมุขตลกดวย ไดความรูเยอะเลย เกียวกับรางกายและพฤติกรรมของคน ซึงมีทีมาจากวิวัฒนาการเพือความอยูรอดมาตังแตมนุษยยุคหินโนน

"...รางกายและพฤติกรรมทีเราเหนกันเปนประจำทุกวันนันมีเรืองราวความเปนมาของเราซอนอยู... เพราะรางกายของเรามีอดีตทียอนกลับไปไดเปนแสนปีหรือเปนลานๆ ปี...แตจะไขเรืองราวนันออกมาไดเราตองรูวิธีทีจะอานมัน..."

"...กลไกธรรมชาติทีทำใหผูชายมอบแหวนเพชรใหผูหญิงในวันแตงงาน กไมตางอะไรจากกลไกทีทำใหนกเพนกวินอะเดลีตัวผูหาหินมาใหตัวเมีย..."...more
Teera
เปนหนังสือเลาเรืองทีสนุกมาก ตอบคำถามทำไมตางๆ ไดนาติดตาม เชน ทำไมคนหลอถึงหลอ ทำไมคนสวยถึงสวย ทีมาทีไปของมนุษย เรืองราวของความเครียดกับชีวิตเมืองปัจจุบัน มีเซกสมันดียังไง ทีมาของเพศชายเพศหญิง ทำไมผูชายตองจีบ ทำไมผูหญิงตองอุมทอง ทำไมผูหญิงชอบผูชายใจดี ทำไมผูชายขอบดูหนังโป ทำไมคนมีชู ทำไมอารมรณหึงทำใหคนฆากันได ...more
Boong
หนังสือแนว Pop-Sci ทีวาดวยเรืองการวิวัฒนาการของสิงมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย....จากลิงตัวแรกทีเริมเดินสองขา จนมาเปนมนุษยในยุคปัจจุบัน รางกายของเราไดผานการเปลียนแปลงอะไรมาบาง และไปหาคำตอบของคำถามทีวา "ทำไมคนหลอถึงหลอ คนสวยถึงสวย" "ทำไมอารมณหึงถึงทำใหเราฆากันได" "ทำไมผูชายอยูเปนคูกับผูหญิง" "ทำไมคนเรามีชู"

....คุณหมอชัชพล เขียนสนุก อานงาย แถมมีรายการหนังสือแนะนำสำหรับคนทีสนจไปศึกษาตอดวย

ขอบอกวา อานเพลินกวานิยายบางเรืองซะอีก
...more
Zeal Chaiwut Chaianuchittrakul
ตอนแรกผมกคิดวาเปนหนังสือธรรมดาๆเลมหนึง(หมายถึงสาระมีแตวิธีเขียนอาจจะไมเอนเตอรเทน)
แตชวงครึงหลังของหนังสือตองบอกวามาทังสาระทังความสนุกนาติดตาม
ผมชอบการเขียนอุปมาของผูเขียนมาก สาระกแนนเหมาะกับคนทีอยากจะเพิมความรูในสมองอีกดวย

อยางทีไดกลาวไปวาครึงแรกออกจะนาเบือไปหนอย ในเรืองประวัติของมนุษยผมเลยใหแคสีดาวครับ
...more
Pinnstir Pych
ชอบๆ :D
เปนหนังสือแนววิทยาศาสตรทีอานงายดีมากๆอะ เขียนละเอียดดีจัง นึกภาพตามไดเลย คิดวาพวกนีเปนสิงทีควรรูไวตอบคำถามเดกๆจำไมในชันเรียนวันอาทิตย 555

นีรางกายเรามีทีมาทีไปเปนเหตุเปนผลขนาดนีเชียว เทอะะะะ
...more
Mongkol Rotwiboonchai
เลมนีตอบคำถามทีคางคาใจมาตังแตเดกๆ
อานจบ มุมมองตอสิงตางๆเปลียนไปไมนอย
แนะนำใหเปนหนังสือบรรจุเปนหนังสือนอกเวลาวิทยาศาสตร (แตไมตองสอบ)
...more
Watiti
หลายเรืองทีไมรูมากอน และไมคิดวาจะมีทีมาไปไดแตจริงๆ แลวมันมีทีมา มีสาเหตุวาทำไมถึงเปนอยางนันอยางนี นาอัศจรรย ...more
N
Oct 20, 2013 N rated it 5 of 5 stars
Shelves: science
หนังสือแนวนี หายากมากทีเปนภาษาไทย
เลมนีถือเปนหัวหอกสำคัญเลมแรกเลยทีเดียว
...more
Piakladda
ใหคำตอบเกียวกับเรืองทีเรามองขามหรือเรืองไมเคยตังคำถาม
อานสนุก มากกก
...more
Nattakan
เนือหาดีมีสาระ ^^ ...more
Kengruksa
Kengruksa marked it as to-read
Mar 26, 2015
Thanaphon Buranaosot
Thanaphon Buranaosot marked it as to-read
Mar 21, 2015
Papelaa Ri
Papelaa Ri marked it as to-read
Feb 19, 2015
Mint Lee
Mint Lee marked it as to-read
Feb 02, 2015
Apichaya Rueangchai
Apichaya Rueangchai marked it as to-read
Jan 30, 2015
Kriengsak Kaewchuen
Kriengsak Kaewchuen marked it as to-read
Jan 25, 2015
Bos Sa ped
Bos Sa ped marked it as to-read
Dec 30, 2014
Krittin Patkuldilok
Krittin Patkuldilok marked it as to-read
Dec 11, 2014
Tsiri
Tsiri marked it as to-read
Dec 09, 2014
Mos R
Mos R marked it as to-read
Dec 05, 2014
« previous 1 3 4 5 6 7 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1 เหตุผลของธรรมชาติ 500 ล้านปีของความรัก เล่ม 2

Share This Book