Bellbomb


#48 top librariansMoontoo...
158 books | 36 friends

Srisurang
1,304 books | 73 friends

THEBEAM
329 books | 54 friends

Ning
1,215 books | 77 friends

Rada Ch...
195 books | 23 friends

Thamaja...
1 book | 11 friends


Romsai Som
33 books | 25 friends

More friends…Bellbomb

Goodreads Author


born
in Bangkok, Thailand
gender
female

website

genre

member since
September 2011


About this author

เปนคนโชคดีทีไดรับการปลูกฝังการอานมาแตเดก อานไดหลายแนว ความสนใจในการอานเปลียนไปตามการเติบโตทีไดมองโลกกวางขึน เมือถึงจุดทีรูสึกวามีแนวทีตองการอานแบบจำเพาะเจาะจง กไดพบวาแนวทีตองการชางหายากขึนทุกทีจนเริมเขียนเองเสียเลย แตถึงอยางไรกยังมองตัวเองเปนนักอานมากกวานักเขียนอยูเสมอ (อัตราสวนประมาณ 70/30) ดีใจทีเรืองราวทีเขียนมีคนอาน และดีใจมากขึนทีคนอานบอกวาชอบเพราะอะไร ดังนันกจะพยายามรีวิวหนังสือทีชอบใหไดเยอะๆ เพราะเขาใจความรูสึกของคนเขียนแลววาจะดีใจแคไหนทีไดรับทราบความประทับใจจากคนอาน แตถึงกระนัน อาจไมใชทุกรีวิวทีเขียนชืนชม แตกจะพยายามชีแจงดวยเหตุผลวาทำไม ซึงรสนิยมของทุกคนคงไมสามารถเหมือนกันได กหวังเพียงวาอาจไดชวยใหแนวทางสำหรับคนอืนในการตัดสินใจเลือกซือ/อานแลวกันนะคะ


I'm blessed that I have a chance to read widely since I was a child. However, as I gro
...more


Average rating: 5.00 · 6 ratings · 0 reviews · 4 distinct works · Similar authors
ลำนำรักสีรุ้ง
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 3 ratings — published 2011
Rate this book
Clear rating
แม้นมั่นคำสัญญา 2
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 1 rating — published 2011
Rate this book
Clear rating
แม้นมั่นคำสัญญา 1
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 1 rating — published 2011
Rate this book
Clear rating
เมื่อหัวใจเราใกล้กัน
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 1 rating — published 2011
Rate this book
Clear rating

* Note: these are all the books on Goodreads for this author. To add more, click here.

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

Bellbomb's Recent Updates

Bellbomb Bellbomb is now friends with Romsai Som
41293725
สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ เล่ม 1 by Tang Qi Gong Zi - 唐七公子
Rate this book
Clear rating
Bellbomb Bellbomb wants to read
The Puppet Boy Of Warsaw by Eva Weaver
The Puppet Boy Of Warsaw
by Eva Weaver (Goodreads Author)
Rate this book
Clear rating
Bellbomb Bellbomb wants to read
The Puppet Boy Of Warsaw by Eva Weaver
The Puppet Boy Of Warsaw
by Eva Weaver (Goodreads Author)
Rate this book
Clear rating
อัคคีบงกช by วรรณศุกร์
อัคคีบงกช
by วรรณศุกร์ (Goodreads Author)
read in March, 2013
Rate this book
Clear rating
ภาษาสวยมากกกกก เดินเรืองรัดกุมและกระชับ เปิดเรืองไดดี ทำใหชวยสรางความขลังของคำสาปทีเปนแกนของเรือง รวมถึงความดำมืดของกิเลสในใจคนทีมาจากความรัก โลภ โกรธ หลง กลัว จนตองดึงคนทีไมเกียวของมาเอียว ชอบวิธีการตังชือของตัวละครในเรืองดวย แตละชือมีความหมายโยงใยก ...more
รักอำพราง by เชียนสวิน
Rate this book
Clear rating
นางเอกเปนสาวนอยเขมแขงทีพยายามทำทุกอยางเพือชวยชีวิตผูชายทีรัก แตเพราะความแตกตางทางสถานะเลยทำใหเธอเอาแตปากแขง ทังทีพระเอกกแยมความในใจใหฟังไมรูกีครังกีหนแตกไมเฉลียวใจ เลยเปนเหตุใหเกิดโศกนาฏกรรมทีเธอมีโอกาสยอนเวลากลับไปแกไข แตกไดรับผลตอบแทนเปนความทรมานไม ...more
Bellbomb Bellbomb wants to read
The Death Sculptor by Chris Carter
Rate this book
Clear rating
The Night Stalker by Chris Carter
Rate this book
Clear rating
อานฉบับแปลของคาย Pearl จำไมไดวาคนแปลคนเดียวกับสองเลมกอนหนานีไหม แตอานเลมนีแลวรูสึกไดเลยวาแปลทือมาก บางประโยคอานแลวรูเลยวาประโยคภาษาอังกฤษเขียนวาอะไร ทำใหอานไมลืนเพราะรูวาแปลไมตรง อีกอยางเลมนีเหมือน บก.ไมตรวจเทาไหร ตกเครืองหมายคำพูดไปกมาก สะกดผิดกเยอ ...more
โจรชิงใจ by เชียนสวิน
" yoksan wrote: "แลวพวกนิยายกำลังภายในอานมะ"
เคยอานบางสมัยมัธยม เดียวนีไมคอย
...more "
จักรพรรดิบัญชา Huang Shang Shui Di Shi by Xi Juan
" เปนเรืองทีตัวละครมีความเปนผูใหญและมีความคิดซับซอนมากเมือเทียบกับเรืองอืนของมากกวารัก เคยอานในรีวิวของเรืองนีทีเวบแจมใสเอง หลายคนไมชอบพระเอกทีมีสนมหลาย ...more "
More of Bellbomb's books…
“The respect of the rights of others is peace.”
Benito Juárez
No comments have been added yet.