அசோகமித்ரன்

அசோகமித்ரன்


Born
in Secunderabad, Andhra Pradesh, India
September 22, 1931

Genre


1931ம ஆணடு செபடமபர 22ந தேதி, ஆநதிர மாநிலததில உளள சிகநதராபாததில பிறநதவர. இயறபெயர ஜ. தியாகராஜன. தமது இருபததொனறாவது வயதில (தநதையின மறைவுககுப பின) குடுமபததினருடன செனனைககுக குடியேறி, ஜெமினி ஸடுடியோவில மககள தொடரபுத துறையில பணியாறறத தொடஙகினார. அபபோது அகில இநதிய வானொலி நடததிய ஒரு நாடகப போடடிககாக "அனபின பரிசு" எனனும நாடகததை எழுதினார. அதுவே அசோகமிததிரனின முதல படைபபு. 1954ம ஆணடு வானொலியில அநநாடகம ஒலிபரபபானது.

அசோகமிததிரனின முதல சிறுகதை "நாடகததின முடிவு". 1957ம ஆணடு கலைமகளில இது பிரசுரமானது. கலைமகளில அவரது இரணடாவது சிறுகதை "விபதது" பிரசுரமானதையடுதது, மணிககொடி கி.ரா. மூலம ந. பிசசமூரததியின அறிமுகமும, அவர மூலம "எழுதது" பததிரிகைத தொடரபும கிடைததது.

சுமார நாறபதாணடு காலததுககும மேலாகத தமிழின மிக முககியமான புனைகதை எழுததாளரகளுள ஒருவராக அறியபபடும அசோகமிததிரன, அமெரி
...more

Average rating: 4.00 · 36 ratings · 7 reviews · 3 distinct works · Similar authors
18வது அட்சக்கோடு

4.08 avg rating — 25 ratings — published 1977
Rate this book
Clear rating
மானசரோவர்

3.78 avg rating — 9 ratings
Rate this book
Clear rating
விழா மாலைப் போதில்

really liked it 4.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating

* Note: these are all the books on Goodreads for this author. To add more, click here.

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite அசோகமித்ரன் to Goodreads.