කුමාරතුංග මුනිදාස

කුමාරතුංග මුනිදාස


Born
in මාතර, දික්වැල්ල, Sri Lanka
July 25, 1887

Died
March 02, 1944

Genre


Average rating: 4.16 · 254 ratings · 1 review · 8 distinct works · Similar authors
මඟුල් කෑම

4.14 avg rating — 105 ratings — published 1995
Rate this book
Clear rating
හීන් සැරය

4.23 avg rating — 75 ratings — published 1996 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
හත් පණ

4.16 avg rating — 68 ratings
Rate this book
Clear rating
පිය සමර

really liked it 4.00 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
ශික්ෂා මාර්ගය - තුන් වන පොත

liked it 3.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
ශික්ෂා මාර්ගය - පළමු පොත

liked it 3.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
ශික්ෂා මාර්ගය - හතර වන පොත

liked it 3.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
ශික්ෂා මාර්ගය - දෙවන පොත

0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
More books by කුමාරතුංග මුනිදාස…