อุทิศ เหมะมูล

อุทิศ เหมะมูล


Born
in สระบุรี, Thailand
January 10, 1975

Genre


อุทิศ เหมะมูล เกิดเมือวันที 10 มกราคม พ.ศ. 2518 ทีอำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เรียนชันประถมทีโรงเรียนแสงวิทยา ชันมัธยมตนทีโรงเรียนแกงคอย มีใจรักชอบการวาดรูป แตดวยบิดาวาดหวังใหเปนวิศวกร จึงแอบไปสมัครสอบเรียนศิลปะทีแผนกศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา และสอบเขาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังทาพระ) กรุงเทพฯ ยังความปลาบปลืมใหบิดาเปนอยางมาก

ปี 2542 ไดรวมงานกับฟิลมไวรัส ดวงกมลฟิลมเฮาส จัดฉายหนังตามสถานศึกษาตางๆ และไดมีหนังสันเปนของตัวเองชือ พิภพบรรฑูรย อีกทังจับพลัดจับพลูไดเปนผูกำกับศิลป ภาพยนตรไทยเรือง ดอกไมในทางปืน กำกับภาพยนตรโดยมานพ อุดมเดช

ปี 2543 เริมเขียนบทความทางภายนตรใหกับนิตยสาร Movie Time ระหวางนันเขียนเรืองสันไปดวย เรืองสันเรืองแรกทีไดรับการตีพิมพชือ เลือน: จุดจบของนามอั
...more

Average rating: 4.17 · 439 ratings · 64 reviews · 20 distinct works · Similar authors
ลับแล, แก่งคอย

4.38 avg rating — 128 ratings — published 2009 — 6 editions
Rate this book
Clear rating
จุติ

4.68 avg rating — 53 ratings — published 2015
Rate this book
Clear rating
ลักษณ์อาลัย

4.10 avg rating — 51 ratings — published 2012
Rate this book
Clear rating
เกียวโตซ่อนกลิ่น

3.91 avg rating — 34 ratings — published 2014
Rate this book
Clear rating
ระบำเมถุน

4.04 avg rating — 27 ratings — published 2004 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
สามานย์ สามัญ

3.81 avg rating — 26 ratings — published 2014
Rate this book
Clear rating
On Literature คนชำรุดหรือมน...

3.95 avg rating — 21 ratings — published 2009
Rate this book
Clear rating
กระจกเงา | เงากระจก

4.50 avg rating — 8 ratings — published 2006
Rate this book
Clear rating
ไม่ย้อนคืน

3.89 avg rating — 9 ratings — published 2008
Rate this book
Clear rating
Japan and I

3.78 avg rating — 9 ratings — published 2011
Rate this book
Clear rating
More books by อุทิศ เหมะมูล…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite อุทิศ to Goodreads.