พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

Author profile


born
in Iwate, Japan
May 28, 1951

gender
male

website

genre


About this author

นามเดิม มิตซูโอะ ชิบาฮาชิ
การศึกษา ปวช.สาขาเคมี ณ โมริโอกา ประเทศญีปุน
อุปสมบท มิถุนายน ณ วัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจุบัน - เจาอาวาสวัดสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
- ประธานกิตติมศักดิผูกอตังมูลนิธิมายา โคตมี
- ประธานกิตติมศักดิผูกอตังมูลนิธิพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก

ประวัติของทานมิตซูโอะ เปนชาวญีปุน อุปสมบทเมือ พ.ศ. ทีวัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหลวงพอพระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา สุภัทโท) เปนพระอุปัชฌาย จำพรรษาทีวัดหนองปาพงและดูแลหลวงพออยางใกลชิดเปนเวลานาน และเปนหนึงในคณะผูบุกเบิกวัดปานานาชาติ

กอนจะมาตังวัดปาสุนันทวราราม ซึงถือเปนสาขาที 117 ของวัดปาหนองปาพง ทานปฏิบัติธรรม ธุดงค ทังในไทยและในตางประเทศ และบำเพญเพียรหลายรูปแบบทัวทุกภาคของเมืองไทย จนตระหนักถึงศรัทธาทีคนไทยมีตอพุทธศาสนา ทังทีกอนหนานันทานเคยคิดเสมอวาชีวิตนาจะมี
...more


Average rating: 4.38 · 60 ratings · 15 reviews · 16 distinct works · Similar authors
ยิ้มน้อยๆ ในใจ
3.95 of 5 stars 3.95 avg rating — 21 ratings — published 2010
Rate this book
Clear rating
โชคดี
4.62 of 5 stars 4.62 avg rating — 8 ratings — published 2008
Rate this book
Clear rating
สุขกาย สุขใจ
4.8 of 5 stars 4.80 avg rating — 5 ratings — published 2012
Rate this book
Clear rating
ชั่วโมงแห่งความคิดดี
4.5 of 5 stars 4.50 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 3 ratings — published 2010
Rate this book
Clear rating
อานาปานสติในชีวิตประจำวัน
4.33 of 5 stars 4.33 avg rating — 3 ratings — published 2012
Rate this book
Clear rating
อยู่เย็น เป็นสุข
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 2 ratings — published 2009
Rate this book
Clear rating
เจริญรุ่งเรือง
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
สบายใจ
4.5 of 5 stars 4.50 avg rating — 2 ratings — published 2010
Rate this book
Clear rating
มีสุข
4.5 of 5 stars 4.50 avg rating — 2 ratings — published 2009
Rate this book
Clear rating
More books by พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite พระอาจารย์มิตซูโอะ to Goodreads.