เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

Author profile


born
in Suphanburi, Thailand
November 09, 1966

gender
male

genre


About this author

เรวัตร พันธุพิพัฒน นักเขียนชาวไทย เปนชาว ตำบลวังลึก อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดเมือวันที 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 อายุ 38 ปี เรียนจบมัธยม 6

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เริมตนงานเขียน เมือพ.ศ. 2528 ไปพรอมๆกับการผันตัวเองไปเปนชาวไร เคยมีประสบการณเขมขนจากการ เปนทหารเกณฑ คนงานในโรงงานผลิตรองเทา คนดูแลสวน ปัจจุบันเขาเดินทางกลับบานเกิดทีทองทุงศรีประจันต ทิงกายอุทิศใจใหกับผืนแผนดิน ดำเนินชีวิตเปนเกษตรกรธรรมชาติ ผลงานเขียนรวมบทกวีมีตังแตปี 2538 ในเรือง "บานแมนำ",ปี 2545 "ชีวิตสำมะหาอันใด" ซึงเคยเขารอบ 7 เลมสุดทายรางวัลซีไรทในปี 2545 และปี 2546 "นักปันนำ" รวมบทกวี "แมนำรำลึก" ควารางวัลรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยียมแหงอาเซียนหรือซีไรท ประจำปี 2547 และลาสุด รวมเรืองสัน "กระดูกของความลวง" เขารอบสุดทายซีไรท ประจำปี 2554
...more


Average rating: 4.55 · 20 ratings · 1 review · 7 distinct works · Similar authors
ความเรียงมีปีก นกชีวิต
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 5 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating
แม่น้ำรำลึก
4.75 of 5 stars 4.75 avg rating — 4 ratings — published 2004
Rate this book
Clear rating
กระดูกของความลวง
by
4.67 of 5 stars 4.67 avg rating — 3 ratings — published 2011
Rate this book
Clear rating
เหมือนว่าเมื่อวานนี้เอง
4.67 of 5 stars 4.67 avg rating — 3 ratings — published 2008
Rate this book
Clear rating
แมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 1 rating — published 2012
Rate this book
Clear rating
สวนโลก
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
รหัสลับคอร์รัปชั่น
by
3.33 of 5 stars 3.33 avg rating — 3 ratings — published 2012
Rate this book
Clear rating
More books by เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite เรวัตร์ to Goodreads.