วินทร์ เลียววาริณ

วินทร์ เลียววาริณ


Born
in หาดใหญ่, สงขลา, Thailand
March 23, 1956

Website

Genre


วินทร เลียววาริณ เกิดปี พ.ศ. 2499 ทีอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เดิมชือ สมวินทร เลียววาริณ ตอมาเปลียนชือตัวเปน วินทร เปนนักเขียนทีไดรับ รางวัลซีไรต ถึง 2 ครัง คือ เมือปี พ.ศ. 2540 (ประชาธิปไตยบนเสนขนาน) และเมือปี พ.ศ. 2542 (สิงมีชีวิตทีเรียกวาคน) โดยกอนหนาทีจะมาเปนนักเขียน เขาทำงานดานออกแบบมากอน คือเปนสถาปนิก นักตกแตงภายใน นักออกแบบกราฟิก และนักโฆษณา ...more

Average rating: 4.05 · 3,201 ratings · 169 reviews · 61 distinct works · Similar authors
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

4.24 avg rating — 328 ratings — published 1994 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

4.29 avg rating — 247 ratings — published 1999
Rate this book
Clear rating
ผู้ชายคนที่ตามรักเธอทุกชาติ...

4.08 avg rating — 220 ratings — published 2006 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง

4.15 avg rating — 135 ratings — published 1994
Rate this book
Clear rating
ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล

4.12 avg rating — 134 ratings — published 2008
Rate this book
Clear rating
ปีกแดง

4.38 avg rating — 121 ratings — published 2002
Rate this book
Clear rating
เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว

4.13 avg rating — 123 ratings — published 2008
Rate this book
Clear rating
หนึ่งวันเดียวกัน

4.06 avg rating — 113 ratings — published 2001 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
ฝนตกขึ้นฟ้า

4.02 avg rating — 96 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating
รอยเท้าเล็กๆ ของเราเอง

3.98 avg rating — 95 ratings — published 2005 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
More books by วินทร์ เลียววาริณ…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

Topics Mentioning This Author

topics posts views last activity  
The Next Best Boo...: OFFICIAL SUMMER CHALLENGE 2009 6739 10793 Aug 31, 2009 10:23PM  


Is this you? Let us know. If not, help out and invite วินทร์ to Goodreads.