Goodreads helps you follow your favorite authors. Be the first to learn about new releases!
Start by following بزرگ علوی.

بزرگ علوی بزرگ علوی > Quotes


more photos (1)

بزرگ علوی quotes (showing 1-2 of 2)

“تو عقب خوشبختی پرسه میزنی. با دیپلم ،با مدرک، با پول، با شوهر. با این چیزها آدم خوشبخت نمی‌شود. باید درد زندگی را تحمل کرد تا از دور، خوشبختی به‌آدم چشمک بزند.”
بزرگ علوی
“همه ما وقتی زیر یوغ شکنجه زندگی افتادیم مجبور هستیم دست و پا بزنیم، فریاد کنیم و همین وسیله بروز احساسات ماست، همین لخته های خونی است ک از جگر ما ریخته میشود ،همین پاره هایی از روح ماست ک به این شکل تجلی می کند ،
موضوع این است ک درد ها و شادمانیهای خودمان را بهر راهی ک هست بیان کنیم اما درد کشیده بهتر پی به درد دیگران میبرد .”
بزرگ علوی, ورق‌پاره‌های زندان


All Quotes | Add A Quote
Play The 'Guess That Quote' Game

چشمهایش چشمهایش
3,710 ratings
گیله‌مرد گیله‌مرد
1,415 ratings
چمدان چمدان
934 ratings